Nawigacja

 

P R O C E D U R A

USPRAWIEDLIWIANIA  NIEOBECNOŚCI  UCZNIA  W  SZKOLE 

ORAZ   ZWALNIANIA Z ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 

1.  CEL  PROCEDURY.

     Celem procedury jest precyzyjne określenie sposobu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych ( obowiązkowych i  nieobowiązkowych ).

2. PRZEDMIOT  PROCEDURY.

    Przedmiotem procedury jest ujednolicenie usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych przez wychowawcę oraz odnotowywania nieobecności przez nauczycieli uczących  poszczególne przedmioty.

3. ZAKRES  OBOWIĄZYWANIA.

    Procedura swoim zakresem obejmuje wszystkich uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół  nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

     4.1. DYREKCJA  SZKOŁY

           4.1.1. Zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczniom podczas zajęć lekcyjnych

                      i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.

           4.1.2. Dokonuje semestralnej analizy frekwencji uczniów w nadzorowanych klasach-

                      typach szkół.

            4.1.3.  Udziela kar przewidzianych w statucie szkoły odnośnie nieusprawiedliwionych

                       nieobecności na zajęciach szkolnych, powiadamiając o tym rodziców

                      ( prawnych opiekunów ).

            4.1.4. Nadzoruje i kontroluje przestrzeganie ustalonych procedur przez nauczycieli-

                      wychowawców.

    4.1.5. Na prośbę nauczycieli-wychowawców dyscyplinuje uczniów do systematycznego udziału w zajęciach szkolnych.

            4.1.6. Na prośbę nauczycieli-wychowawców w szczególnych przypadkach przeprowadza

                      rozmowy z rodzicami ( prawnymi opiekunami ).

    4.2.  UCZĄCY  NAUCZYCIEL

          4.2.1. Określa w PSO zasady klasyfikowania i oceniania z uwzględnieniem obecność na zajęciach

          4.2.2.  Sprawdza obecność na początku każdej lekcji uczonego przedmiotu.

         4.2.3.  Informuje wychowawcę o częstej absencji ucznia na nauczanym przedmiocie.

 4.3.  WYCHOWAWCA  KLASY

4.3.1. Egzekwuje usprawiedliwienia od ucznia w okresie 14 dni od zaistniałej       nieobecności.

4.3.2. Na bieżąco informuje rodziców o problemach z absencją ucznia, odnotowując

          informację w dzienniku lekcyjnym na stronie „ Kontakty z rodzicami ’’.

4.3.3. Rozlicza frekwencję miesięczną do 15-go dnia następnego miesiąca, po tym terminie zostanie przez administratora zablokowana możliwość usprawiedliwiania nieobecności.

4.3.4. Uwzględnia  absencję ucznia przy ustalaniu oceny  zachowania zgodnie z zapisem

          w Statucie Szkoły.

  4.4.  UCZEŃ     

    4.4.1.Systematycznie uczestniczy we wszystkich zajęciach szkolnych zgodnie z   tygodniowym  rozkładem zajęć.

            4.4.2. Punktualnie przychodzi na lekcje.

            4.4.3. Usprawiedliwia wszystkie nieobecności w ustalonych terminach.

            4.4.4. Uczęszcza na wszystkie zastępcze zajęcia, które są obowiązkowymi lekcjami

                      i wymagana jest na nich obecność uczniów.

            4.4.5. Uczęszcza na zajęcia lekcyjne w danym dniu, w którym odpracowywane są zajęcia

                    lekcyjne. Dzień ten traktowany jest jako normalny dzień szkolny, w którym  wymagana jest obowiązkowa obecność ucznia.

  4.5.  RODZICE

            4.5.1. Podejmują działania związane z kontrolą obecności dziecka na zajęciach.

            4.5.2. Usprawiedliwiają nieobecności w ciągu 14 dni od daty powstania nieobecności.

            4.5.3. Mają prawo zwolnić z części lub z wszystkich zajęć swoje dziecko.

5.  EGZEKUCJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

5.1. ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW NA PROŚBĘ RODZICA Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH (LEKCYJNYCH I POZALEKCYJNYCH)

5.1.1. Ucznia można zwolnić tylko na pisemną prośbę rodziców(kartka),lub  wpisaną do dziennika elektronicznego, zawierającą krótkie uzasadnienie z formułą:

„Biorę na siebie odpowiedzialność za pobyt i bezpieczeństwo mojego dziecka”

z wyraźnym podpisem i datą wystawienia.

5.1.2. Prośbę o zwolnienie uczeń powinien pokazać wychowawcy/nauczycielowi  przedmiotu zaraz po przyjściu do szkoły/na lekcję, przed zaistnieniem zwolnienia.

5.1.3. Wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu lub może odmówić zwolnienia:

a) w razie wątpliwości, co do zasadności lub autentyczności zwolnienia,

b) jeżeli w tym dniu/ lekcji zaplanowane są sprawdziany lub prace pisemne;

5.1.4. Jeżeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny, ucznia może zwolnić dyrektor    szkoły, wice-dyrektor, pedagog, psycholog lub nauczyciel przedmiotu..

5.1.5. Rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić wychowawcę/nauczyciela o

 zwolnienie dziecka. Wymagane jest pisemne potwierdzenie zwolnienia w „Księdze zwolnień ucznia”

5.1.6. Tylko w wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z zajęć może nastąpić telefonicznie.  W takim przypadku, wymaga się o telefoniczne potwierdzenie zwolnienia w sekretariacie szkoły. Sekretarka odnotowuje zwolnienie w „Telefonicznej księdze zwolnień ucznia”. 

5.1.7. Wszystkie pisemne prośby rodziców o zwolnienia z zajęć są weryfikowane przez

         rodziców podczas zebrań organizowanych przez wychowawcę klasy.

5.1.8. Zwalnianie ucznia z zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze)odbywa się na takich samych zasadach jak z zajęć lekcyjnych.

5.1.9.  W czasie, gdy uczeń jest zwolniony nie może przebywać na terenie szkoły.

5.1.01. W dzienniku elektronicznym uczniowi zwolnionemu z zajęć szkolnych zaznacza się nieobecność usprawiedliwioną. Nieobecność liczy się do frekwencji ucznia.

5.2. ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW NA ICH PROŚBĘ Z POWODU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA:

5.2. 1. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana i zobowiązuje nauczyciela do odprowadzenia dziecka do gabinetu pielęgniarki  lub wezwania pielęgniarki do klasy. Pielęgniarka  odprowadza chore dziecko do swojego gabinetu w celu  udzielenia mu pomocy

5.2. 2. Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone:

a)z zapewnieniem uczniowi pierwszej  pomocy medycznej;

b)powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka i konsultowaniem

z nimi wszystkich działań;

5.2. 3. Uczeń chory nie jest zwalniany ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic lub inna osoba upoważniona. W wyjątkowych sytuacjach rodzic może zdecydować               o zwolnieniu ucznia do domu zgodnie z pkt.5.1.6

5.2.4. Uczniowie zwolnieni w danym dniu z zajęć z powodu choroby lub złego samopoczucia nie mogą przebywać na terenie szkoły i uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych. W takim przypadku zwolnienie traci ważność.

5.2.5 W dzienniku elektronicznym uczniowi zwolnionemu z zajęć szkolnych zaznacza się nieobecność usprawiedliwioną. Nieobecność liczy się do frekwencji ucznia.

5.3. INNE ZWOLNIENIA UCZNIÓW:

5.3. 1. Ucznia z lekcji może zwolnić za zgodą Dyrektora, nauczyciel (opiekun) w

przypadku uczniów, którzy zostają pod jego opieką i reprezentują szkołę w trakcie

zawodów sportowych, olimpiad, konkursów itp.

5.3. 2. W przypadku zwolnienia z zajęć ucznia reprezentującego szkołę w konkursach, zawodach, konferencjach, czy innych formach działalności szkoły, w dzienniku

wychowawca zaznacza zwolnienie Przy wyliczaniu frekwencji uznaje się, że uczeń był obecny na zajęciach. W pozostałych przypadkach wpisuje się nieobecność usprawiedliwioną.

5.4 . ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA NA ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH (lekcyjnych i pozalekcyjnych):

5.4.1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapewnienia regularnego   uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne.

5.4.2. Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach edukacyjnych (lekcyjnych i

pozalekcyjnych).

        5.4.3. Wychowawca usprawiedliwia nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych na podstawie pisemnej prośby rodzica/ opiekuna z jego czytelnym podpisem lub wystawionego przez lekarza zwolnienia.

5.4.4. Usprawiedliwienie, wpisane do dziennika elektronicznego lub w innej formie pisemnej, winno zawierać:

a)datę usprawiedliwianej nieobecności,

b)wymiar (w dniach lub godzinach w przypadku nieobecności na części zajęć),

c)czytelny podpis osoby wystawiającej usprawiedliwienie.

5.4.5. Usprawiedliwienie nie musi zawierać wyjaśnienie przyczyny nieobecności.

5.4.6. Zaświadczenie od lekarza powinno być opatrzone wyraźnymi pieczęciami.

5.4.7. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do poinformowania osobiście lub

telefonicznie wychowawcy klasy o przyczynie nieobecności ucznia przekraczającej 5dni. Poinformowanie telefoniczne o nieobecności nie jest równoznaczne z jej usprawiedliwieniem.

5.4.8. Usprawiedliwienie powinno być dostarczone do szkoły w ciągu 14 dni od daty powstania nieobecności. Po tym terminie usprawiedliwienie jest niemożliwe.

5.4.9. Wychowawca dokonuje miesięcznego rozliczenia frekwencji  do 15-go dnia następnego miesiąca. Po tym terminie administrator dziennika blokuje możliwość usprawiedliwiania nieobecności.

6  PROCEDURA ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

6.1. Uczniowie niepełnoletni maja obowiązek uczestnictwa w zajęciach wychowania do

 życia w rodzinie.

6.2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania do życia w rodzinie tylko na

pisemną, uzasadnioną rezygnację obojga rodziców o udziale ich dziecka w tych zajęciach.

6.3. Zwalnianie z pojedynczych zajęć odbywa się na ogólnych zasadach przyjętych w szkole.

6.5.W przypadku gdy zajęcia klasowe „wdż”  odbywają się na początku lub końcu zajęć lekcyjnych uczeń, po napisaniu oświadczenia przez rodzica (zał. Nr 1)jest zwolniony z obecności w szkole. W przypadku, gdy zajęcia odbywają się w środku  zajęć lekcyjnych w danym dniu, to ucznia zwolnionego z „wdż” zobowiązuje się do przebywania pod opieką nauczyciela świetlicy lub biblioteki. Uczniowi zwolnionemu z „wdż”  nauczyciel zaznacza w dzienniku elektronicznym „zwolniony”

7. PROCEDURA ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ RELIGII

7.1. Oświadczenie o uczestnictwie ucznia w lekcjach religii katolickiej składają rodzice (prawni opiekunowie), zapisując dziecko do szkoły podstawowej lub do gimnazjum. Oświadczenie jest składane na cały okres nauki ucznia w szkole podstawowej /gimnazjum.

7.2. Rodzice (opiekunowie) ucznia mogą wystąpić do dyrektora o zwolnienie ucznia z

     uczestnictwa w lekcjach religii. Składają podanie do dyrektora szkoły do dnia 20września   danego roku szkolnego.

7.3. W przypadku, gdy rodzice ucznia (prawni opiekunowie) chcą zmienić oświadczenie w trakcie roku szkolnego, wymagane jest pisemne uzasadnienie decyzji, podpisane przez oboje rodziców (prawnych opiekunów). Zmiana jest możliwa nie później niż 2tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej

7.4. Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni od daty wpływu

podania. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają decyzję w sekretariacie.

7.5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego z nauki religii.

      O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz

      wychowawca ucznia.

7.6. Uczniowi zwolnionemu z religii szkoła zapewnia opiekę podczas trwania tych zajęć.

      W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami wdanym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, złożonego u wychowawcy   i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciele prowadzący zajęcia.

7.7. Uczniom nieuczęszczającym na religię nie wpisuje się nieobecności.

7.8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki religii w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wstawia się kreskę.

7.9. Rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły o zorganizowanie uczniowi zajęć etyki.

8. PROCEDURA ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO

8.1 Rodzice (opiekunowie) ucznia występują do dyrektora szkoły  o zwolnienie ucznia z

     uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego załączając opinię lekarza o braku  możliwości uczestniczenia ucznia w  tych zajęciach.

8.2 Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza, na okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wf-u i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

8.3. Uczniowi zwolnionemu z zajęć w-f szkoła zapewnia opiekę podczas trwania tych zajęć.              W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami                      w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, złożonego u wychowawcy   i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciele prowadzący zajęcia.

8.4. W przypadku opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń  rodzic zgłasza się  do wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu w celu ustalenia   jakich ćwiczeń fizycznych – czy też  – jakiego rodzaju ćwiczeń – uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres (zgodnie z wydaną opinią lekarską)

8.3.W tym przypadku uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany.

8.4. Nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

9 POSTANOWIENIA  OGÓLNE.

            9.1. Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia zaległości

                        szkolnych w terminach określonych w statucie szkoły i PSO.

            9.2.  Samowolne  opuszczenie szkoły  przez  ucznia  przed zakończeniem jego zajęć

                        lekcyjnych  jest  traktowane  jako ucieczka. Fakt  ten uczący nauczyciele

                        odnotowują  w  dzienniku  lekcyjnym,  natomiast  wychowawca  wyjaśnia

                        zaistniałą sytuację w rozmowie z uczniem, rodzicami ( prawnymi opiekunami )

                        nie  później  niż  w  ciągu 7 dni  od  dnia  samowolnego  opuszczenia  zajęć.

             9.3. Przypadki szczególne, które nie zostały uwzględnione w procedurze są rozstrzygane   przez wychowawcę lub dyrekcję szkoły odrębnie.

Procedura obowiązuje od roku szkolnego 2015/2016.

                                                          

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1.

                                                                                         Garwolin, dn., ............................

..............................................................

( imię i nazwisko rodzica )

..............................................................

( adres zamieszkania )

.........................................................

 

Dyrektor

Zespołu Szkół nr 5

im. Janusza Korczaka

w Garwolinie

W związku ze zwolnieniem

syna/córki .........................................................ucznia/uczennicy klasy .................... z zajęć ...................................................................................zwracam się

z prośbą o zwolnienie mojego dziecka z obowiązku obecności na ww. zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej lub ostatniej lekcji.

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo mojego

syna/córki w tym czasie poza terenem szkoły.

 

                                               .........................................................................

                                                                    /podpis rodzica – opiekuna/

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 2.

                                                                                         Garwolin, dn., ............................

..............................................................

( imię i nazwisko rodzica )

..............................................................

( adres zamieszkania )

.........................................................

 

Dyrektor

Zespołu Szkół nr 5

im. Janusza Korczaka

w Garwolinie

 

Prośba o zwolnienie z lekcji religii/wychowania do życia w rodzinie

 

Proszę o zwolnienie mojego syna/córki .........................................................

ucznia / uczennicy klasy ........................., z zajęć religii /wychowania do życia

w rodzinie w roku szkolnym ....................

 

Jednocześnie informuję, że biorę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo

mojego dziecka w trakcie nieobecności na terenie szkoły.

 

.......................................................

/podpis rodzica –opiekuna/

 

 

 

Załącznik nr 3

 

ZWOLNIENIE

Proszę o zwolnienie w dniu................................... w godz........................................... mojego syna/córkę.....................................................................................................

z powodu................................................................................................................

Biorę odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/córki w tym czasie poza terenem szkoły. Syn/córka wróci do domu samodzielnie/zostanie odebrane przez ............................................. ....................................................................................................

 

Data i czytelny podpis rodzica(opiekuna prawnego)

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka
  08-400 GARWOLIN
  ul. J. Korczaka 10
  e-mail: biuro@zs5garwolin.pl
  NIP: 826 10 44 561
 • (+25) 682 28 33
  lub 507 964 697