Nawigacja

 

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. Korczaka w Garwolinie

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. Korczaka w Garwolinie .

 

Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole  Podstawowej nr 5 im. J. Korczaka w Garwolinie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/17,
 • wniosków i analiz z pracy zespołów: przedmiotowych, zespołu wychowawczego, integracyjnego  
 • uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców.

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

 

I. Misja szkoły

„Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.” J. Korczak

 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie dzieci w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości ogólnoludzkie; kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku, tolerancji i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

II. Sylwetka absolwenta

 

Dążeniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. Korczaka w Garwolinie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

 

Uczeń kończący szkołę jest:

 • samodzielny – uczeń daje sobie radę w domu i w szkole, potrafi poprosić o pomoc w trudnej sytuacji;
 • uczciwy – mówi prawdę, szanuje cudzą własność, dotrzymuje słowa;
 • odpowiedzialny – jest gotów ponosić konsekwencje swoich czynów, działając w grupie, posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych;
 • postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • tolerancyjny – rozumie różnice między ludźmi, w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go;
 • szanuje godność swoją i innych – jest pozytywnie nastawiony do innych osób, nie stosuje przemocy, nie wyśmiewa się ze słabszych, przestrzega zasad etyki i moralności;
 • obowiązkowy i punktualny – dotrzymuje terminów, potrafi zorganizować swój czas, szanuje swój czas i innych;
 • ciekawy świata – zdobywa wiedzę i umiejętności korzystając z różnych źródeł;
 • twórczy – stara się rozwiązywać napotkane problemy, ma zainteresowania, którym poświęca swój czas i stara się je rozwijać, potrafi pracować w zespole, dzieli się wiedzą i pomysłami;
 • szanuje prawo – przestrzega statutu i regulaminu szkoły, innych zasad ustalonych przez szkołę;
 • świadomy własnych korzeni - zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły;

III. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – kształtowanie środowiska sprzyjającego wzmacnianiu zdrowia swojego i innych ludzi, postawy ukierunkowanej na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych, wzmacnianie siły, chęci do życia i pozytywnego stosunku do świata;
 2. psychicznej – kształtowanie postawy sprzyjającej rozwijaniu własnego potencjału, umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka;

 

 1. społecznej – kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji z dorosłymi, rozwijanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji w oparciu o przyjęte normy społeczne, doskonalenie umiejętności wypełniania ról społecznych, budowanie więzi ze wspólnotą lokalną, narodową i europejską;
 2. duchowej – ukierunkowanie na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

 1. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 2. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 3. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 4. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 5. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
 5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

IV. Obszary działań Programu Wychowawczo – Profilaktycznego

KLASY I-III

1. Zdrowie - kształtowanie nawyków zdrowotnych i propagowanie zdrowego styl życia.

 

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych w tym zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej

Zapewnienie dzieciom różnorodnych form zajęć rekreacyjnych i sportowych promujących zdrowy sposób spędzania czasu wolnego i rozwijających ich zainteresowania, w tym: zajęcia sportowe, zajęcia na basenie, wycieczki klasowe, wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, udział w szkolnych i miejskich inicjatywach kulturalno – artystycznych i prozdrowotnych, udział w uroczystościach i imprezach okolicznościowych integrujących społeczność szkolną.

Prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących zasad zdrowego stylu życia.

Organizacja Festynu Zdrowia.

Higiena jamy ustnej, mycie zębów przez dzieci – fluoryzacja.

Realizacja programu „Owoce i warzywa w szkole", "Zdrowe śniadanie".

Współpraca z instytucjami promującymi zdrowie SANEPID, PCK.

Współpraca z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Organizowanie dla rodziców i nauczycieli spotkań ze specjalistą w celu poszerzenia wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

Organizacja wycieczek pieszych i innych form aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Gazetki, plakaty, konkursy, inscenizacje o tematyce zdrowia.

Zapobieganie uzależnieniom od papierosów, alkoholu, narkotyków i innych substancji odurzających (np. dopalaczy).

Realizacja programów profilaktycznych np. „ Spójrz inaczej”, „Nie pal przy mnie proszę”.

Prowadzenie zajęć  edukacyjnych  w zakresie rozpoznawania zagrożeń i radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

Udział w konkursach plastycznych o tematyce profilaktycznej.

Doskonalenie umiejętności skutecznego odmawiania i ochrony siebie w relacjach z osobami nieznajomymi  - np.: realizacja programu profilaktycznego „Cukierki”.

Podwyższanie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień (kursy, szkolenia,  konferencje).

Kształtowanie postaw ekologicznych.

Zajęcia edukacyjne dotyczące uświadomienia uczniom znaczenia ekologii w życiu człowieka. Współpraca z przedsiębiorstwem „EKOLIDER”.

Udział w konkursach promujących wiedzę i postawę proekologiczną.

Wykorzystanie surowców wtórnych, udział w akcjach mających na celu ochronę przyrody ( zbiórki makulatury, baterii, telefonów,  korków, itp.).

Porządkowanie najbliższego otoczenia, sali lekcyjnej, boiska.

Udział w akcji „ Sprzątanie świata".

Obchody Dnia Ziemi.

 

2. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych.

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

Wdrażanie uczniów do zachowania bezpieczeństwa w szkole i poza nią oraz w czasie ferii i wakacji w tym zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.

Zajęcia edukacyjne na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa - zapoznanie uczniów z regulaminami i zasadami bezpiecznego zachowania w szkole,  na boisku, w czasie wycieczek, podczas zabaw,  itp.

Zapoznanie uczniów z numerami alarmowymi i podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.

 Informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach.

Ustalenie zasad zachowania w szkole i klasie -„Klasowe kodeksy zasad".

Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w domu np.: posługiwanie się urządzeniami elektrycznymi, gazowymi itp., kontakt z lekami i zwierzętami.

Współpraca z policją,  strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym - zajęcia profilaktyczne.

Konsekwentne przestrzeganie procedur w sytuacjach kryzysowych zagrażających bezpieczeństwu ucznia.

Analiza ankiet dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole skierowanych do uczniów i rodziców – w razie potrzeby wszczęcie procedury naprawczej.

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno -komunikacyjnej.

Zapoznanie dzieci z zasadami wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji zdobytych przy udziale technologii informacyjno - komunikacyjnych

Zajęcia edukacyjne na temat zagrożeń wynikających z Internetu, negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne.

Wskazywanie uczniom niebezpieczeństwa wynikającego z anonimowych kontaktów w Internecie .

Szkolenia nauczycieli i rodziców na temay zagrożeń . 

Zapobieganie agresji, przemocy, zachowaniom krzywdzącym.

Realizacja programu profilaktycznego „ Spójrz inaczej".

Kształtowanie postaw asertywnych uczniów.

Uczenie dzieci zasad porozumiewania się. Kształtowanie kultury osobistej i kultury słowa.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji.

Organizowanie tematycznych konkursów plastycznych.

Pozytywne wzmacnianie zachowań akceptowanych społecznie.

Organizowanie spotkań z przedstawicielem policji na temat  bezpieczeństwa i zachowań nieakceptowanych społecznie.

Włączanie uczniów mających trudności z przestrzeganiem zasad do Szkolnego Programu Zmiany Zachowania.

Prowadzenie rozmów indywidualnych, grupowych, zajęć socjoterapeutycznych  dla ofiar i sprawców przemocy.

Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne dla uczniów z trudnościami w radzeniu sobie z emocjami i relacjach społecznych.

Angażowanie rodziców w pracę i życie szkoły.

Rozpoznawanie oczekiwań rodziców wobec szkoły w obszarze edukacji, opieki i wychowania  (rozmowy, ankiety, korespondencja przez dziennik Librus)

Angażowanie rodziców w realizację programu wychowawczo – profilaktycznego (udział rodziców w akcjach, imprezach szkolnych, itp.)

Udział rodziców w tworzeniu  i opiniowaniu dokumentów szkolnych.

Spotkania rodziców Dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem, wychowawcami w zakresie rozwiązywania problemów.

Wsparcie i pomoc rodzinie.

Organizowanie spotkań profilaktycznych dla rodziców dotyczących zagrożeń we współczesnym świecie (m.in.:  z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji, terapeutą uzależnień, psychologiem)

Zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy specjalistów na terenie szkoły oraz  w instytucjach wspierających prawidłowy rozwój dziecka.

Wspólne wypracowywanie środków zaradczych i sposobów pracy z uczniem mającym trudności emocjonalne, edukacyjne, społeczne.

Prowadzenie rozmów indywidualnych i konsultacji wspierających rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

3. Relacje - kształtowanie postaw społecznych.

 

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

Uwrażliwianie na potrzeby innych poprzez kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz pomocy słabszym i potrzebującym.

Integracja klasy, uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych, wzmacnianie postawy akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka.

Angażowanie dzieci w pomoc materialną dla osób potrzebujących - zbiórka ubrań, żywności, środków czystości.

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz Fundacji OTOP , podopiecznych Caritasu, osób potrzebujących ze społeczności szkolnej i lokalnej itp.

Sprzątanie grobów na cmentarzu komunalnym.

Udział w akcji „ Góra Grosza"

Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

Dostrzeganie  mocnych stron ucznia.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych uczuć.

Ćwiczenie umiejętności wyrażania  uczuć w sposób akceptowany społecznie.

Stwarzanie możliwości doświadczenia sukcesu w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

Udział uczniów w konkursach, apelach, zawodach sportowych, wycieczkach.

 

Rozwijanie umiejętności społecznych i psychologicznych.

Realizacja elementów programu profilaktycznego „ Jak żyć z ludźmi".

Zapoznanie uczniów  ze sposobami rozwiązywania konfliktów.

Realizacja zajęć dotyczących zachowań asertywnych.

Uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Organizacja zajęć socjoterapeutycznych oraz zajęć rozwijających umiejętności emocjonalno – społeczne.

Integracja uczniów wokół wspólnych zadań, rozwijanie współpracy, współdziałania i porozumiewania się.

Podejmowanie przez uczniów odpowiedzialnych funkcji i działań w społeczności klasowej  i szkolnej.

Udział uczniów w uroczystościach szkolnych i klasowych oraz ważnych dla społeczności lokalnej, w przedstawieniach, konkursach  i zawodach.

Integracja grupy poprzez organizowanie uroczystości klasowych, wyjść  i wycieczek.

Organizacja zajęć  integrujących zespoły klasowe, zapobieganie zjawisku izolacji, uczenie technik negocjacji oraz współpracy.

Udział w projektach edukacyjnych, konkursach i akcjach mających na celu integrację osób zdrowych i niepełnosprawnych.

Poszanowanie innych ludzi, kultury i tradycji.

Organizacja warsztatów, lekcji kształtujących postawę tolerancji.

Organizacja Dnia Integracji.

Udział w corocznych  ogólnopolskich akcjach  na rzecz osób z autyzmem „Zaświeć się na niebiesko” oraz akcjach na rzecz osób z zespołem Dawna "Dzień kolorowej skarpetki".

Budowanie postawy tolerancji i szacunku wobec innych ludzi, narodów, odmiennych poglądów, kultury, religii.

Kształtowanie empatii do innych ludzi.

Dbanie o właściwy strój, właściwe zachowanie w czasie świąt szkolnych i akademiach.

 

4. Kultura – wartości, normy, wzory zachowań.

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

Wspieranie rozwoju intelektualnego

Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci oraz rozwijanie umiejętności uczenia się.

Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych np. recytatorskich , ortograficznych, plastycznych, matematycznych, językowych itd.

Udział w  wycieczkach edukacyjnych.

Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną.

Prowadzenie zajęć dydaktyczno wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, terapii pedagogicznej.

Objęcie opieką uczniów z trudnościami w uczeniu się w świetlicy „Przystań", inicjowanie wzajemnej pomocy koleżeńskiej.

Rozwijanie umiejętności planowania i kontrolowania nauki oraz czasu na odpoczynek i regenerację.

Organizowanie indywidualnych spotkań wychowawcy i pedagoga z rodzicami dzieci mających trudności w nauce oraz zebrań ogólnych.

Objęcie opieką i pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Organizowanie opieki i pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów  z niepełnosprawnością 

Zapewnienie warunków i metod pracy umożliwiających udział dziecka w zajęciach lekcyjnych w szkole.

Zapewnienie zajęć specjalistycznych (terapeutycznych, rewalidacyjnych, logopedycznych, wyrównawczych, rozwijających kompetencje społeczne. socjoterapeutycznych lub nauczania indywidualnego zgodnie z potrzebami uczniów).

Stworzenie sprzyjających warunków do jak najpełniejszego uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnością w życiu klasy i szkoły.

Przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki.

Prezentacja twórczości i dorobku artystycznego uczniów, przygotowanie inscenizacji i przedstawień.

Uczestniczenie w spektaklach teatralnych i wyjściach do kina, lekcjach muzealnych.

Współpraca z biblioteką szkolną i publiczną - udział w spotkaniach autorskich, konkursach bibliotecznych.

Udział w akcji „ Cała Polska czyta dzieciom" i "Czytają znani i lubiani".

Organizacja akcji bibliotecznych propagujących czytanie.        

Kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych, poznanie historii kraju, miasta oraz tradycji i historii szkoły.

 

 

 

Poznanie symboli narodowych, barw narodowych i hymnu.

Poznanie elementów historii Polski, legend polskich.

Podkreślanie strojem wagi uroczystości szkolnych i narodowych.

Prowadzenie lekcji tematycznych  i apeli  okolicznościowych.

Organizowanie wystaw, konkursów wiedzy historycznej.

Organizacja spotkań z kombatantami, autorami książek, poetami, ciekawymi ludźmi.

Wycieczki edukacyjne.

Budowanie więzi ze wspólnotą lokalną narodową, europejską.

Współpraca z rodzicami i przedstawicielami środowiska lokalnego w organizowaniu przedsięwzięć szkolnych, miejskich i powiatowych.

Udział uczniów w uroczystościach, projektach, konkursach lokalnych.

Udział w obchodach Dnia Garwolina.

Udział w wycieczkach na terenie Polski i za granicą.

 

KLASY IV – VIII 

1. Zdrowie - kształtowanie nawyków zdrowotnych i propagowanie zdrowego stylu życia.

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

Dostarczanie uczniom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia, kształtowanie zachowań prozdrowotnych

 

Przekazywanie młodzieży zasad zdrowego odżywiania, jego wpływu na zdrowie człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia).

Przygotowanie uczniów do Powiatowego Konkursu Wiedzy dotyczącej zakażeniem wirusem HIV/AIDS.

Wprowadzenie do treści zajęć lekcyjnych i wychowawczych tematyki związanej z zasadami dbania o higienę fizyczną i psychiczną oraz zdrowe alternatywy spędzania czasu wolnego.

Działania wspierające prawidłowy rozwój młodzieży pod względem fizycznym, psychicznym i społecznym.

Zapewnienie młodzieży różnorodnych form zajęć rekreacyjnych i sportowych promujących zdrowy sposób spędzania czasu wolnego i rozwijających ich zainteresowania, w tym:

- SKS: piłka nożna, koszykowa, siatkowa dziewcząt i chłopców, nowoczesne formy ruchu, zajęcia na basenie itp.

- wycieczki klasowe ,wycieczki rowerowe, ogólnoszkolne wycieczki zagraniczne,

- wyjazdy na Białą i Zieloną Szkołę

- wyjścia do kina i wyjazdy do teatru,

- udział w kołach zainteresowań,

- udział w szkolnych i miejskich inicjatywach kulturalno-artystycznych,

- udział w uroczystościach i imprezach okolicznościowych integrujących społeczność szkolną i lokalną: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Patrona szkoły, Jasełka, Dni Garwolina itp.

Organizowanie opieki nad niepełnosprawnymi uczniami w szkole poprzez:

- zapewnienie warunków i metod pracy umożliwiających udział dziecka w zajęciach lekcyjnych w szkole,

- zapewnienie zajęć specjalistycznych (terapeutycznych, rewalidacyjnych logopedycznych, wyrównawczych, rozwijających koppetencje emocjonalne i społeczne, socjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych lub form  nauczania indywidualnego zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i obowiązującymi zaleceniami  PPP).

- stwarzanie sprzyjających warunków jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły.

Dostosowanie metod dydaktycznych i    wychowawczo - opiekuńczych wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

 

2. Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych.

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

Psychoedukacja w zakresie tematyki uzależnień

 

 

Debaty klasowe na temat zagrożeń we współczesnym świecie: (szkodliwości palenia tytoniu i szkodliwości e-papierosów, zażywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych).

Udział młodzieży w projekcjach filmów, spektaklach teatralnych, programach profilaktycznych podejmujących problem uzależnień oraz akcentujących problemy osób zagrożonych uzależnieniem.

Rozpowszechnianie materiałów propagujących wiedzę o skutkach nałogów (broszurki, ulotki, plakaty), informowanie o instytucjach udzielających pomoc i wsparcie: Młodzieżowa Poradnia Uzależnień, MOPS, grupy wsparcia AA, Al-atin, Stowarzyszenie „Trzeźwymi bądźcie”.

Zajęcia wychowawcze w klasach – integracja, poznawanie siebie, wzmacnianie poczucia wartości uczniów, kształtowanie postaw asertywnych i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Grupowe i indywidualne rozwiązywanie konfliktów i problemów szkolnych.

Uświadamianie, czym jest uzależnienie oraz jakie są społeczne  i emocjonalne skutki zażywania  narkotyków i innych środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy.

Kształtowanie postawy sprzyjającej podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących zażywania substancji psychoaktywnych oraz nabywanie praktycznych umiejętności, zachowań asertywnych, ochrony siebie i nie poddawania się naciskowi grupowemu.

Realizacja programów profilaktycznych z klasami w zakresie uzależnień np.:

- „NOE” , "DEBATA"– rekomendowany przez MENiS  program profilaktyki alkoholowej, 

- „Archipelag Skarbów” – zintegrowany program profilaktyki przciwalkoholowej, przeciwnarkotykowej, profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych, a także w zakresie zapobiegania depresji wśród młodzieży,

- „Odczuwaj, ufaj, mów” – program profilaktyki przeznaczony dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, szczególnie z rodzin z problemem alkoholowym,

-  Program II Elementarz czyli Program VII Kroków - program profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej,

- „Trzymaj formę” – profilaktyka zachowań ryzykownych, promocja zdrowego stylu życia,

- "Bieg po zdrowie" - profilaktyka zachowań ryzykownych,

- „Znajdź właściwe rozwiązanie” – profilaktyka zachowań ryzykownych.

Spektakle, koncerty profilaktyczne .

Konkursy plastyczne i konkursy wiedzy dotyczące zagrożeń - udział uczniów w projektach szkolnych i pozaszkolnych, np.:  Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego, SANEPID-u.

Udział uczniów w spotkaniach warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzonych przez terapeutów ds.  uzależnień.

Dbanie o bezpieczne i wolne od uzależnień środowisko szkolne.

Systematyczne kontrole boiska, toalet i pomieszczeń szkoły.

Zapoznanie uczniów podczas lekcji  wychowania fizycznego  z zasadami bezpieczeństwa na obiektach sportowych.

Przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów na terenie szkoły oraz podczas wycieczek klasowych.

Konsekwentne przestrzeganie procedur w sytuacjach kryzysowych zagrażających bezpieczeństwu ucznia.

Przeciwdziałanie agresji i     przemocy fizycznej, psychicznej i werbalnej na terenie szkoły i poza nią.

Spotkanie uczniów z pracownikiem Powiatowej Komendy Policji dotyczące przemocy i uzależnień (D. Kalinowska).

Realizacja programu „ABC agresji i przemocy”, "Saper".

Realizacja elementów programu  „ Zły dotyk”, "Cukierki".

Rozmowy i mediacje ze sprawcami i ofiarami przemocy.

Uświadomienie uczniom zakresu kar grożących za znęcanie się nad innymi (zgodnie ze Statutem Szkoły oraz wypracowanymi procedurami szkolnymi).

Zawieranie kontraktu na  pracę terapeutyczną  z uczniami- sprawcami przemocy i ich rodzicami.

Próby zmiany zachowań, wdrażanie uczniów w Szkolny Program Zmiany Zachowań poprzez pozytywne wzmacnianie zachowań pożądanych społecznie.

Angażowanie rodziców w czynny udział w życiu szkoły.

 

Rozpoznawanie oczekiwań opiekuńczych, wychowawczych i  edukacyjnych ze strony rodziców (rozmowy, ankiety, korespondencja poprzez dziennik lekcyjny Librus).

Angażowanie rodziców w realizację zadań Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły.

Zapraszanie i angażowanie rodziców do uczestnictwa w imprezach szkolnych i klasowych oraz pomocy w pełnieniu dyżurów podczas dyskotek szkolnych klas kończących szkołę.

Angażowanie do współpracy z  dyrekcją szkoły i całą społecznością szkolną, udział rodziców w tworzeniu i opiniowaniu ważnych dokumentów szkolnych.

Pomoc w radzeniu sobie
w trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych

Uczestnictwo w wywiadówkach profilaktycznych na temat zagrożeń dzieci we współczesnym świecie.

Spotkanie z pracownikiem Powiatowej Komendy Policji - aspekty prawne przemocy domowej;

Spotkanie z terapeutą ds. uzależnień - symptomy rozpoznawania i skutki zażywania przez dziecko narkotyków i dopalaczy.

Spotkania rodziców z dyrekcją szkoły, pedagogiem i psychologiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych.

 

Zachęcanie do korzystania z pomocy instytucji wspierających  prawidłowy rozwój  psychospołeczny i fizyczny dziecka.

Wspólne wypracowanie  środków zaradczych i sposobów pracy z uczniami mającymi problemy emocjonalne, edukacyjne i społeczne.

Zawieranie kontraktów z uczniami i ich rodzicami dotyczącymi niewypełniania obowiązku szkolnego .

Rozmowy indywidualne ze specjalistami na terenie szkoły: konsultacje, wsparcie w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

 

3. Relacje – kształtowanie postaw społecznych

 

ZADANIA

 

SPOSOBY REALIZACJI

Budowanie empatii poprzez angażowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych  i potrzebujących pomocy.

 

Pozyskiwania wolontariuszy spośród uczniów do pracy z podopiecznymi Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Przystań ”.

 

Angażowanie dzieci w pomoc materialną dla osób potrzebujących – zbiórka ubrań, żywności, środków czystości:

- Udział w akcjach charytatywnych na rzecz innych np.:  „Świąteczna paczka,” zbiórka pieniędzy dla fundacji i hospicjów.

 

Przygotowywanie Jasełek oraz Wigilii dla osób samotnych.

 

Sprzątanie grobów na cmentarzu komunalnym.

 

Udział w akcji „Góra Grosza”.

Kształtowanie     postawy  tolerancji wobec innych osób oraz szacunku dla odmienności.

Szkolny Dzień Integracji – spotkanie z  osobami niepełnosprawnymi, wspólne zajęcia warsztatowe, organizowanie pokazów w wykonaniu osób niepełnosprawnych.

Zajęcia na godzinach wychowawczych w klasach dotyczących tolerancji.

Udział w projektach organizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez Fundacje i Stowarzyszenia m.in. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego.

Objęcie opieką koleżeńską uczniów obcojęzycznych.

Wsparcie  rozwoju ucznia poprzez współpracę z innymi instytucjami  działającymi na rzecz innych.

 

Hospicjum w Otwocku.

Fundacja „Autyzmowcy”.

Fundacja OTOP

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzciance.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętnem i Żelechowie.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom .

Rozwijanie umiejętności społecznych i psychologicznych.

 

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych uczuć.

Wyrażanie uczuć w sposób akceptowany społecznie.

Zapoznanie uczniów ze sposobami rozwiązywania konfliktów.

Realizacja zajęć dotyczących zachowań asertywnych.

Uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Organizacja zajęć socjoterapeutycznych i rozwijających umiejętności emocjonalno – społeczne.

Stwarzanie możliwości przeżywania sukcesu w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

Integracja uczniów wokół wspólnych zadań, rozwijanie współpracy, współdziałania i porozumiewania się.

 

Podejmowanie odpowiedzialnych funkcji i działań w społeczności szkolnej i klasowej – udział w pracach Samorządu Szkolnego.

Udział w uroczystościach szkolnych i klasowych.

Zajęcia integrujące zespoły klasowe: m.in. zapobieganie zjawisku izolacji i wykluczenia,  uczenie technik komunikacji i porozumiewania się.

Inicjowanie różnych klasowych przedsięwzięć.

Udział w wycieczkach i imprezach klasowych  i szkolnych.

Poszanowanie innych ludzi, kultury i tradycji.

Budowanie postawy tolerancji i szacunku wobec innych ludzi, narodów, odmiennych poglądów, kultury, religii.

Organizacja warsztatów, lekcji kształtujących postawę tolerancji.

Organizacja Dnia Integracji, udział w corocznej ogólnopolskiej akcji „Zaświeć się na niebiesko” oraz "Dzień kolorowej skarpetki".

Kształtowanie empatii do innych ludzi.

Dbanie o właściwy strój, właściwe zachowanie w czasie świąt  szkolnych i podczas akademii szkolnych.

 

4. Kultura - wartości, normy, wzory

 

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

Wspieranie rozwoju intelektualnego.

 

Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów.

Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (przedmiotowych, recytatorskich, ortograficznych, wiedzy itp.)

Motywowanie do udziału w procesie dydaktycznym poprzez udział w doświadczeniach i eksperymentach przeprowadzanych na lekcjach.

Realizacja gimnazjalnych projektów edukacyjnych.

Udział w wycieczkach edukacyjnych.

Organizowanie opieki  i pomocy

psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną.

Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych,  socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

Zapewnienie formy nauczania indywidualnego oraz wsparcia drugiego nauczyciela zgodnie z potrzebami uczniów.

Objęcie  uczniów opieką świetlicy profilaktycznej „ Przystań", inicjowanie wzajemnej pomocy koleżeńskiej.

Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania nauki oraz czasu na odpoczynek i regenerację.

Organizowanie indywidualnych i ogólnych spotkań dyrekcji szkoły, wychowawcy, pedagoga, psychologa z rodzicami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych.

Objęcie opieką i pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów obcojęzycznych.

Stworzenie sprzyjających warunków jak najpełniejszego uczestnictwa uczniów w życiu klasy i szkoły.

Przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki.

 

Prezentacja twórczości i dorobku artystycznego uczniów, przygotowanie inscenizacji i przedstawień obcojęzycznych.

Udział uczniów w lekcjach muzealnych i wernisażach.

Uczestniczenie w spektaklach teatralnych poza szkołą i projekcjach filmów.

Współpraca z biblioteką szkolną i publiczną - udział w spotkaniach autorskich, konkursach bibliotecznych.

Organizowanie akcji bibliotecznych propagujących czytanie.

Maraton Filmowy.

Kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych, poznanie historii kraju, miasta oraz tradycji i historii szkoły.

 

Rozmowy z uczniami na temat szacunku do symboli narodowych, barw narodowych i hymnu na godzinach wychowawczych..

Poznanie historii kraju oraz dziedzictwa narodowego - lekcje historii, języka polskiego, godziny wychowawcze.

Podkreślanie strojem wagi uroczystości szkolnych i narodowych.

Przygotowanie uroczystości, apeli, inscenizacji, gazetek związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi.

Udział uczniów w konkursie „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego".

Dyskusje na temat praw i obowiązków obywateli w oparciu o Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej.

Udział w akcjach o charakterze patriotycznym, obywatelskim i charytatywnym.

Dyskusje na temat praw człowieka we współczesnym świecie.

Zajęcia wychowawcze na temat dbania o właściwy wizerunek Ojczyzny w kraju i poza jego granicami.

Udział pocztu sztandarowego w znaczących  uroczystościach szkolnych i związanymi z obchodami świąt państwowych.

Spotkania z kombatantami, autorami książek, poetami i ciekawymi ludźmi.

Wycieczki edukacyjne do miejsc  pamięci narodowej.

Poznanie historii szkoły i jej Patrona Janusza Korczaka.

Konkursy wiedzy o Patronie i jego twórczości.

Kultywowanie tradycji związanych z życiem Janusza Korczaka w ramach współpracy z Polskim Kręgiem Korczakowskim:

- uczestnictwo uczniów w corocznych obchodach Święta Małego Człowieka,

- wycieczki klasowe do miejsca śmierci Janusza Korczaka i jego wychowanków- obozu zagłady w Treblince,

- praca uczniów w Szkolnym Kręgu Korczakowskim.

Budowanie więzi ze wspólnotą lokalną narodową, europejską.

Współpraca z rodzicami i przedstawicielami środowiska lokalnego w organizowaniu przedsięwzięć szkolnych, miejskich i powiatowych.

Udział uczniów w uroczystościach, projektach, konkursach lokalnych.

Udział w obchodach Dni Garwolina.

Udział w wycieczkach na terenie Polski i za granicą.

 

VIII. Sposoby ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 2. analizę dokumentacji,
 3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4. rozmowy z rodzicami,
 5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 6. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.


Program wychowawczo-profilaktyczny został zatwierdzony przez Radą Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka
  08-400 GARWOLIN
  ul. J. Korczaka 10
  e-mail: biuro@zs5garwolin.pl
  NIP: 826 10 44 561
 • (+25) 682 28 33
  lub 507 964 697