• Plan zebrań Rady Pedagogicznej 2022-23

   • Librus Synergia
     • PLAN ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ w roku szkolnym 2022-2023

      Rodzaj zebrania rady pedagogicznej

      Termin posiedzenia rady pedagogicznej

      Wnioski z posiedzenia

      Rada rozpoczynająca pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą

      13 wrzesień 2022

      Przedstawienie planu nadzoru,   zmiany w programie wychowawczo-profilaktycznym, Kalendarz Imprez i uroczystości , planów zespołów przedmiotowych

      zatwierdzenie uchwałami: WDN,    Planu Pracy szkoły, , organizacji pracy szkoły, zmian w Statucie Szkoły, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczo-profilaktycznego

      Rada organizacyjna

      11.październik 2022

       

      Organizacja uroczystości związanej z 45-leciem szkoły

      Rada szkoleniowa

       15 listopad 2022

      Szkolenie zgodne z zapotrzebowaniem RP

       

      Rada śródroczna

      13 grudzień 2022

      Analiza wyników nauczania, uczniowie zagrożeni oceną niedostateczną i nagannym zachowaniem

      Rada śródroczna klasyfikacyjno-analityczna

      24 styczeń 2023

      Analiza wyników nauczania za I półrocze, ogólne wnioski z   pełnionego nadzoru pedagogicznego w I półroczu, analiza pracy nauczycieli.

      Rada szkoleniowa

       14 marzec  2023

      Procedury organizacji  przebiegu egzaminu ósmoklasisty. Zadania zespołów nadzorujących

      Rada klasyfikacyjna

      16 czerwiec 2023

      Analiza wyników nauczania za rok szkolny, ustalenie terminów egzaminów   poprawkowych 

      Rada analityczna

      26 czerwiec 2023

      Analiza pracy szkoły w minionym roku szkolnym, sprawozdanie i wnioski z pełnionego nadzoru pedagogicznego, analiza pracy nauczycieli.

      Rada przygotowująca

      29 sierpień 2023

      Przygotowanie do nowego roku szkolnego (2023-2024)