Nawigacja

Dokumenty

 

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

IM. JANUSZA KORCZAKA W GARWOLINIE

Spis treści:

Rozdział 1.Informacje o Szkole          

Rozdział 2. Funkcjonowanie Szkoły             

Rozdział 3. Organy Szkoły i ich kompetencje        

Rozdział 4. Organizacja pracy Szkoły           

Rozdział 5. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

Rozdział 6. Uczniowie Szkoły     

Rozdział 7. Warunki i sposób oceniania uczniów Szkoły  

Rozdział 8. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego                                                     

Rozdział 9. Sposób organizacji i realizacji działań Szkoły w  zakresie wolontariatu 

Rozdział 10. Tradycje szkoły  

Rozdział  11. Postanowienia końcowe 

 

Rozdział 1
Informacje o Szkole

§ 1

Nazwa Szkoły

1.     Szkoła używa nazwy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie.

2.     Nazwa i adres używane są w pełnym brzmieniu na pieczęciach i pieczątkach.

3.     Dopuszcza się skrót nazwy w brzmieniu: Szkoła Podstawowa nr 5 w Garwolinie

§ 2

Informacje ogólne

1.     Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie zwana jest dalej Szkołą.

2.     Szkoła jest ośmioklasową szkołą podstawową.

3.     Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Janusza Korczaka 10.

4.     Organem prowadzącym jest Miasto Garwolin.

5.     Nadzór pedagogiczny nad Szkołą pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.

6.     Szkoła jest  jednostką budżetową Gminy Garwolin.

7.     Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

8.   Szkoła jest placówką feryjną. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne  organizowane są przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

 

§ 3

Inne informacje o Szkole

1.     Zasady dotyczące rekrutacji i przyjmowania uczniów do Szkoły określają odrębne przepisy.

2.     Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia:

1)     I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III,

2)     II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.

3.     Od dnia 1 września 2017r. szkoła prowadzi do wygaśnięcia klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie, z tym że:

1)     w roku szkolnym 2017/2018 oddziały klas II i III;

2)     w roku szkolnym 2018/2019 oddziały klas III.

4.     Szkoła realizuje ustaloną dla niej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz przewidziany dla niej w odrębnych przepisach ramowy plan nauczania.

5.     Nauka w szkole jest bezpłatna.

6.     Osoby niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę  w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

7.     W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

8.     Kształcenie, wychowanie i opiekę  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi. 

9.     Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

10.  Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

11.  Uczniom tym Szkoła zapewnia:

1)     realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)  warunki i sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów;

3)     zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;

4)     inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów,  w tym zwłaszcza zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne;

5)     integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z  uczniami pełnosprawnymi;

6)     przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

12.  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

1)     obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, do  których zalicza się zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia ogólnego;

2)     zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

3)     zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

13.  Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są także zajęcia edukacyjne: religia, etyka oraz wiedza o życiu w rodzinie, organizowane w trybie i na warunkach określonych
w odrębnych przepisach.

14.  Zajęcia dodatkowe organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Zajęcia te mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

15.  Szkoła może organizować także inne zajęcia niż wymienione w ust.12 i 13.

16.  W Szkole działa biblioteka z czytelnią, świetlica szkolna, stołówka, gabinet profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej.

17.  W szkole może funkcjonować oddział przedszkolny

18.  Organizację oddziału przedszkolnego dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym w danym roku szkolnym uwzględnia arkusz organizacyjny szkoły, o którym mowa w § 22 ust.2 niniejszego statutu.

19.   W oddziale przedszkolnym obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, opracowany przez nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców dzieci.

20.   Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.

1)     Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz określonych w kalendarzu pracy szkoły terminach przerw w pracy oddziału przedszkolnego.

2)     W przypadku pozostania dziecka z oddziału przedszkolnego dłużej niż 5 godzin, na wniosek rodziców szkoła zapewnia wychowankowi opiekę w świetlicy szkolnej. Opieka ta jest bezpłatna.

3)     W oddziale przedszkolnym, o ile zachodzi taka potrzeba, organizuje się kształcenie dzieciom niepełnosprawnym na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

4)     Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

5)     Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (religia, zajęcia umuzykalniające i inne) dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci – ok. 30 minut.

6)     Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać ze stołówki szkolnej na ogólnych zasadach określonych przez szkołę. W tym czasie opiekę zapewniają dzieciom wychowawcy świetlicy.

7)     Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzały Szkolę i podaje do publicznej wiadomości.

8)     Rodzice zgłaszają dziecko do oddziału przedszkolnego w celu zapewniania realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

9)     Za zgodą organu prowadzącego do oddziału, o którym mowa w pkt.1), mogą być przyjmowane również dzieci 5-letnie.

10)  W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego rozpatruje dyrektor szkoły.

11)  Dziecko powracające z zagranicy jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego na warunkach dotyczących obywateli polskich.

 

Rozdział 2
Funkcjonowanie Szkoły

§ 4

Cele i zadania Szkoły

1.     Szkoła podejmuje działania zmierzające do tworzenia optymalnych warunków  jej funkcjonowania w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki, a także innej działalności statutowej  oraz zapewnienia każdemu uczniowi warunków  do rozwoju  i  podnoszenia jakości swojej pracy.

2.     Działania te obejmują:

1)     efekty w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz innej działalności statutowej;

2)     organizację procesów  edukacyjnych;

3)     tworzenie warunków do rozwoju i aktywności uczniów;

4)     współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5)     zarządzanie Szkołą.

3.     Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, z Programu  wychowawczo – profilaktycznego, Koncepcji pracy i rozwoju - dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska:

1)     umożliwia uczniom zdobycie wiedzy o nauce, kulturze, technice, przyrodzie, problemach kraju
i świata;

2)     kształtuje umiejętność wykorzystywania wiedzy, zainteresowań i uzdolnień w celu dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia;

3)     przygotowuje do życia w rodzinie, szkole, środowisku i społeczeństwie;

4)     kształtuje tolerancję wobec innych ludzi, ich przekonań i postaw;

5)     przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość
na piękno, dbałość o poprawność języka polskiego;

6)     sprawuje opiekę odpowiednio do potrzeb uczniów oraz możliwości Szkoły;

7)     kształtuje poczucie odpowiedzialności za stan pomieszczeń szkolnych, poszanowanie własnego  warsztatu pracy;

8)     podejmuje działania na rzecz środowiska, Szkoły i innych dzieci, integruje nauczycieli, rodziców oraz uczniów.

4.     Szkoła nieodpłatnie:

1)     wypożycza uczniom podręczniki lub materiały ćwiczeniowe  w postaci papierowej lub

zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów w postaci elektronicznej lub

przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

5.     Szkoła zapewnia rodzicom dostęp do gromadzonych przez nią informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki, dotyczących dziecka  lub ucznia, bez względu na postać i sposób przechowywania tych informacji.

 

§ 5
Sposób realizacji celów i zadań Szkoły

1.     Cele i zadania Szkoły realizowane są poprzez:

1)     pełną realizację programów  nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych, dostosowując treści, metody i organizacje kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

2)     organizację nauki religii i etyki na życzenie rodziców;

3)     zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych z dostępem do Internetu;

4)     organizowanie zajęć pozalekcyjnych, stosownie do potrzeb  uczniów;

5)     udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

a)     kierowanie uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej   na badania specjalistyczne za zgodą rodziców;

b)    organizowanie zajęć wspomagających rozwój uczniów z  trudnościami w nauce;

6)     umożliwienie rozwijania indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych uzdolnieniach;

7)     umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów, zawodów sportowych, wycieczek,  obozów i innych szkolnych i pozaszkolnych imprez.

2.     Szkoła organizuje  i udziela uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających z :

1)     niepełnosprawności;

2)     niedostosowania społecznego;

3)     zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)     szczególnych uzdolnień;

5)     specyficznych trudności w uczeniu się;

6)     zaburzeń komunikacji językowej;

7)     choroby przewlekłej;

8)     sytuacji kryzysowych i traumatycznych;

9)     niepowodzeń edukacyjnych;

10)  zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11)  trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

                                                                                     

§ 6

1.     Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wspieraniu ich  w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

2.     Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciel, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z:

1)     rodzicami uczniów;

2)     poradniami psychologiczno –pedagogicznymi,  w tym poradniami specjalistycznymi;

3)     placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)     innymi szkołami, przedszkolami, placówkami;

5)     organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.

                                                                       § 7

 

1.     Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem.

2.      Pomoc, o której mowa w ust.1, udzielana jest także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,     zajęć specjalistycznych, warsztatów, porad i konsultacji, oraz rodzicom  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3.     Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole następuje z inicjatywy ucznia, jego rodziców, Dyrektora Szkoły, nauczyciela, wychowawcy oddziału, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, pielęgniarki, poradni, pracownika socjalnego, asystenta edukacji romskiej, asystenta rodziny lub kuratora sądowego, a także innych osób wymienionych w przepisach w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4.     Nauczyciel, wychowawcy oraz specjaliści w Szkole prowadzą obserwację pedagogiczną mająca na celu rozpoznanie u uczniów:

1)     trudności w uczeniu się,  w tym – w przypadku uczniów klas I-III – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub  szczególnych uzdolnień.

5.     Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i bezpłatne.

6.     Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły, który w szczególności:

1)     tworzy zespół planujący i koordynujący udzielanie tej pomocy dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)     ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno – pedagogiczną formy tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane oraz informuje rodziców ucznia o  formach  i zakresie pomocy;

3)     w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez Dyrektora Szkoły formy, okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin,  w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, muszą zostać uwzględnione w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów;

4)     w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej (w tym specjalistycznej) uwzględnia się zawarte w nich zalecenia.

                                                                                         § 8

1.     Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących w szkołach przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny,  w tym
w szczególności sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

2.     W ramach zapewnienia uczniom bezpieczeństwa Szkoła podejmuje następujące działania:

1)     uczniowie przebywający  w Szkole pozostają pod nadzorem wszystkich pracowników  Szkoły, których obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na wszelkie przejawy naruszenia bezpieczeństwa ucznia, stosując przyjęte w Szkole ustalenia;

2)     niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w Szkole bez nadzoru upoważnionej do tego osoby;

3)     każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, w którym prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi Szkoły;

4)     każdy nauczyciel systematycznie kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje na samowolne opuszczeniu klasy lub Szkoły przez ucznia;

5)     w salach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku każdy prowadzący zajęcia dba
o przestrzeganie zasad BHP, oraz opiekun sali lekcyjnej opracowuje regulamin pracowni,
a w określa zasady bezpieczeństwa i na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nimi uczniów;

6)     w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, wszystkie ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczącym, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów, a stopień trudności
i intensywności ćwiczeń dostosowuje do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach;

7)     każdorazowo zapoznaje się uczniów z zasadami bezpiecznego ich wykonywania,
a w przypadku gier sportowych – z zasadami bezpiecznego w nich udziału;

8)     uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalania się w danym dniu
z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o niedyspozycji pielęgniarkę (w dniach jej pracy) oraz  rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia;

9)     nauczyciele wychowawcy świetlicy sprawują opiekę i prowadzą zajęcia zgodnie z zasadami BHP, pod opieką jednego nauczyciela wychowawcy świetlicy może przebywać nie więcej niż 25 uczniów;

10)  wyznaczeni nauczyciele wychowawcy świetlicy sprawują opiekę nad uczniami przebywającymi na stołówce szkolnej w związku  z korzystaniem przez nich z posiłków, nad uczniami oddziałów przedszkolnych i oddziałów klas I-III przebywającymi na stołówce szkolnej opiekę sprawują wychowawcy oddziałów - zgodnie z ustalonym harmonogramem;

11)  nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie miejsca lub czasu zajęć, odwołaniu  ich lub przerwaniu w przypadku ujawnienia zagrożenia stanu bezpieczeństwa uczniów;

12)  nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności które tego wymagają;

13)  opiekun pracowni komputerowej zobowiązany jest do aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;

14)  organizatorzy zabawy szkolnej  odpowiadają za jej prawidłowy przebieg i ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa podczas jej trwania, do momentu  jej zakończenia  i opuszczenia Szkoły przez uczestniczących w niej uczniów;

15)  wychowawcy oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów  klas I-III  odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają na placu zabaw pod ich opieką;

16)  wychowawcy klas omawiają lub przypominają zasady bezpieczeństwa w Szkole i poza nią  -
w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerwą świąteczną, feriami zimowymi i  letnimi oraz przed każdym wyjściem poza teren Szkoły i wycieczką;

17)  pielęgniarka w miejscu nauczania i wychowania przejmuje opiekę nad uczniem sygnalizującym złe samopoczucie, odpowiada za stan leków i materiałów opatrunkowych 
w apteczkach, przeprowadza pogadanki dotyczące zdrowia i higieny ;

18)  pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na przejawy zachowań uczniów mogące stanowić zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz informować  o tym fakcie nauczyciela, wychowawcę oddziału lub Dyrektora szkoły;

19)  pracownicy obsługi dbają o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, sprzątaczki po zakończeniu przerw międzylekcyjnych kontrolują korytarze, klatki schodowe toalety, dokonują prac porządkowych, a dostrzeżone usterki lub zniszczenia składają Dyrektorowi Szkoły;

20)  konserwator w razie opadów śniegu oczyszcza przejścia ze śniegu lub lodu i posypuje piaskiem, kontroluje stan wyposażenia na placu  zabaw i dokonuje ewentualnych napraw.

                                                                                        

§ 9

1. Ustala się następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem
     Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę:

1)   każdy nauczyciel, który organizuje jednostkę lekcyjną w terenie, wycieczkę, wyjście na imprezę pozaszkolną zgłasza swoje wyjście Dyrektorowi Szkoły oraz przedkłada wypełnioną ”kartę wycieczki” lub „kartę wyjścia” w nieprzekraczalnym terminie 3 dni poprzedzających wyjście poza Szkołę,  w dniu wyjścia nauczyciel jest zobowiązany do dokonania wpisu w „księdze wyjść służbowych” znajdującej się w pokoju nauczycielskim;

2)   zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez  pozaszkolnych , imprez turystycznych określa Regulamin wycieczek; 

3)   na udział w wycieczce, imprezie pozaszkolnej oraz imprezie turystycznej każdorazowo wymagana jest zgoda rodziców  ucznia;

4)   obowiązkiem każdego kierownika imprezy (opiekuna grupy) jest systematyczne sprawdzanie liczebności uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybycie do celu;

5)   kierownik wycieczki (biwaku) wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność;

6)   nie wolno organizować żadnych wyjść w teren podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.


§ 10

1.     Ustala się następujące zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:

1)     nauczyciele pełnią dyżury wg harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny;

2)     w miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) nauczyciele dyżurują także na boisku   szkolnym wg ustalonego harmonogramu;

3)     miejscem dyżuru nauczycieli są hole, korytarze, schody, szatnie, sanitariaty;

4)     dyżury pełnione są  w czasie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć szkolnych, podczas przerw międzylekcyjnych  do zakończenia zajęć w Szkole;

5)     dyżur jest pełniony aktywnie, niedopuszczalne jest  w tym czasie przeprowadzanie rozmów 
z rodzicami uczniów, nauczycielami dyżurującymi czy innymi osobami oraz wykonywanie czynności, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru;

6)     nauczyciele dyżurujący zapobiegają niebezpiecznym  zabawom  i zachowaniom na korytarzach, schodach i  w sanitariatach, nie dopuszczają do samowolnego opuszczania budynku, eliminują wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaja zakazy
i egzekwują ich wykonywanie przez uczniów;

7)     nauczyciel  ma obowiązek stawienia się w ustalonym miejscu dyżuru, nie może samowolnie opuścić miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Szkoły;

8)     w razie nieobecności nauczyciela dyżur pełni zastępujący go nauczyciel lub Dyrektor Szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru;

9)     wychowawcy oddziałów klas I-III  pełnią dyżury zgodnie z ustalonym harmonogramem,
a w pozostałym czasie stale sprawują opiekę nad uczniami swojego oddziału;

10)  w oddziałach klas I-III w przypadku zmiany nauczyciela uczącego w związku z nauczaniem religii, etyki, języka obcego i wychowania fizycznego, nauczyciele są zobowiązani do bezpośredniego przekazania opieki nauczycielowi uczącemu.

 

§ 11

Ustala się następujący tryb postępowania w podczas zaistnienia wypadku uczniowskiego:

1.     nauczyciel, będący świadkiem wypadku udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, zawiadamia o wypadku pielęgniarkę (w dniach jej pracy) oraz Dyrektora Szkoły;

2.     jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce to pozostawia się nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu;

3.     jeżeli do wypadku doszło w godzinach popołudniowych lub wieczornych, nauczyciel udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, zawiadamia rodziców ucznia oraz Dyrektora Szkoły,
w razie konieczności wzywa pogotowie ratunkowe;

4.     jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki, wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki, ponosi za nie odpowiedzialność oraz powiadamia o zdarzeniu rodziców ucznia
i Dyrektora Szkoły.

 

§ 12

 

1.     Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka środowiska w miejscu wychowania i nauczania (w  dni pracy na terenie Szkoły). Pod jej nieobecność pierwszej pomocy, w miarę możliwości, udzielają pracownicy Szkoły. Następnie powiadamia się rodziców, który odbierają dziecko ze Szkoły i przejmują nad nim opiekę.

2.     W przypadku niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, wzywa się fachową pomoc medyczną, która przejmuje opiekę nad uczniem. W dalszym ciągu podejmuje się próby nawiązania kontaktu z rodzicami.

             

§ 13

1.     Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w Szkole bez nadzoru osoby do tego upoważnionej.

2.     Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub sprzęt lub wyposażenie tych miejsc stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa nie należy dopuścić do rozpoczęcia zajęć. Jeżeli zagrożenie ujawni się w czasie prowadzenia zajęć, należy je  bezzwłocznie przerwać i opuścić zagrożone miejsce.

3.     Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których nie mają wstępu osoby nieuprawnione, odpowiednio się oznacza i zabezpiecza przed swobodnym do nich dostępem.

4.     Pomieszczenia Szkoły, a w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kuchnia, świetlica wyposażone są w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciele i pracownicy są przeszkoleni w  zakresie udzielania pierwszej pomocy.

5.     W salach lekcyjnych, w pracowniach oraz w sali gimnastycznej znajdują się regulaminy korzystania z tych pomieszczeń, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.     Przy urządzeniach technicznych wywieszone są w widocznych miejscach instrukcje bezpiecznej obsługi, a każdy uczeń powinien być z nimi zapoznany przed rozpoczęciem pracy.

7.     Nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności tego wymagających.

                                                                          

§ 14

1.     Cele  wychowawcze Szkoły i sposoby ich realizacji określa Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

2.     Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania profilaktyczne i prozdrowotne, które określa program, o którym mowa w ust.1.


§ 15

W miarę posiadanych środków Szkoła organizuje pomoc materialną stałą lub doraźną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 16

1.     Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą - dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

2.     Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku:

1)     rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem;

2)     na pisemny wniosek rodziców  wraz z uzasadnieniem złożony  Dyrektorowi Szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wniosek  powinien uzyskać akceptację  2/3 rodziców uczniów. Dyrektor po dokładnym zbadaniu sprawy podejmuje decyzję i informuje o niej rodziców w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku;

3)     na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy;

4)      w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły, podyktowanej zmianami kadrowymi w szkole;

5)     w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

 

§ 17


Organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki

1.     Szkoła stwarza warunki do współpracy rodziców z nauczycielami i organami Szkoły.

2.     Rodzice mają prawo do:

1)     znajomości Statutu Szkoły, Programu wychowawczo-profilaktycznego;

2)     znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu ośmioklasisty;

3)     znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale i Szkole;

4)     uzyskania informacji na temat swojego dziecka;

5)     uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

6)     aktywnego współudziału w procesie nauczania i wychowania swoich dzieci;

7)     wnioskowania o realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą;

8)     występowania z wnioskiem o przyjęcie w trakcie roku szkolnego dziecka spoza obwodu do oddziału  szkolnego lub oddziału przedszkolnego;

9)     wnioskowanie o indywidualny program lub tok nauki swojego dziecka;

10)  wnioskowania o zorganizowanie zajęć specjalistycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

11)  występowanie o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez dziecko tych ćwiczeń lub  opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach;

12)  występowania z wnioskiem o przyjęcie dziecka powracającego  z zagranicy, 

13)  występowania o zorganizowanie i udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

14)  otrzymania informacji o ustalonych dla dziecka formach i okresie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

15)  uczestnictwa w spotkaniach zespołu udzielającego pomocy psychologiczno – pedagogicznej ich dziecku;

16)  wnioskowania o wyrażenie zgody na udział w spotkaniach zespołu innych osób, w szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty;

17)  uczestniczenia w opracowywaniu i modyfikowaniu programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonywania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania  ucznia;

18)  wnioskowania o otrzymanie kopii programu edukacyjno-terapeutycznego;

19)  wnioskowania o organizację zajęć dodatkowych;

20)  kierowania i wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela, z zachowaniem drogi służbowej: wychowawca oddziału, Dyrektor Szkoły, organ sprawujący organ pedagogiczny, organ prowadzący;

21)  wyrażania swoich opinii dotyczących pracy organów Szkoły;

22)  wyrażania opinii na temat pracy Szkoły do organu prowadzącego;

23)  zgłoszenia zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych albo roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania albo ocena ustalona wyniki egzaminu klasyfikacyjnego lub ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen;

24)  przekazania Dyrektorowi Szkoły uznanych przez siebie za istotne danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;  

25)  wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej, jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w terminie określonym w przepisach ustawy Prawo oświatowe;

26)  wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły;

27)  uzyskania od nauczyciela uzasadnienia ustalonej oceny dziecku;

28)  wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych dziecka;

29)  wystąpienia z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału, o powtarzanie klasy
w przypadku dziecka będącego uczniem oddziału klas I-III;

30)  uczestnictwa  w charakterze obserwatora podczas egzaminu klasyfikacyjnego, w którym uczestniczy ich dziecko.

                                                                                

§ 18

1.     Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania. Współdziałanie to polega na wymianie informacji i wspólnym ustalaniu strategii wychowawczych
 i dydaktycznych.

2.     Szkoła umożliwia rodzicom uczniów następujące formy kontaktów z nauczycielami:

1)     kontakt bezpośredni  w formach:

a)     zebranie ogólnoszkolne;

b)    zebrania oddziałowe, które odbywają się wg ustalonego harmonogramu;

c)     rozmowy indywidualne w ramach dni otwartych Szkoły;

d)    indywidualne konsultacje z inicjatywy rodziców lub nauczyciela;

e)     obecność rodzica w charakterze obserwatora na zajęciach szkolnych za zgodą dyrektora;

f)     zajęcia otwarte;

g)    uroczystości szkolne, klasowe, zawody, rajdy, wycieczki z zgodą dyrektora;

h)     rozmowy telefoniczne;

2)     kontakt pośredni w formach:

a)     korespondencja za pomocą dziennika elektronicznego;

b)    zapisy w zeszycie przedmiotowym;

c)     korespondencja listowna, mailowa,

d)    informacja przekazana przez pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły, Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia;

e)     zapisy i oceny w elektronicznym dzienniku lekcyjnym.


§ 19

1.   Rodzice dziecka obowiązani są do:

1)     dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;

2)     zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)     zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

4)     informowania w terminie do 30 września każdego roku szkolnego Dyrektora Szkoły,  w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;

5)     współpracy ze Szkołą w zakresie realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego;

6)     uczestnictwa w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców oraz w indywidualnych sprawach ich dzieci na prośbę lub pisemne zawiadomienie nauczycieli, wychowawcy, oddziału, pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły;

7)     systematycznej kontroli postępów edukacyjnych dziecka i wywiązywania się z obowiązków szkolnych;

8)     usprawiedliwianie nieobecności dziecka w Szkole.

 

Rozdział 3
Organy Szkoły  i ich kompetencje

§20

1.     Organami Szkoły są:

1)     Dyrektor;

2)     Rada Pedagogiczna;

3)     Rada Rodziców;

4)     Samorząd Uczniowski.

2.     Każdy z organów wymienionych w ust.1 pkt 2-4 działa według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

 

§ 21

 

1.     Dyrektor Szkoły:

1)     kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje je na zewnątrz;

2)     sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny;

3)     jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

4)     wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

2.     Dyrektor  jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole.

3.     Szczegółowy zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa organ prowadzący.

 

 

 

§ 22

 

1.     Dyrektor  Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
a w szczególności:

1)      kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;

2)     przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi jej zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

3)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4)     powołuje Komisję Rekrutacyjną;

5)     sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

6)     przedkłada Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku, ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;  do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

7)     dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

8)     podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;

9)     współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i  Samorządem Uczniowskim;

10)  stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo - opiekuńczej w Szkole;

11)  udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą;

12)  organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych
w Rozdziale 3 niniejszego Statutu;

13)  dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania;

14)  wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

15)  powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole zespoły przedmiotowe
i problemowo-zadaniowe;

16)  zwalnia uczniów z niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na zasadach określonych
w odrębnych przepisach;

17)  udziela zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;

18)  inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;

19)  opracowuje ofertę realizacji w Szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;

20)  stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;

21)  opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;

22)  wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i ich rodziców;

23)  powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
i sprawdzających na zasadach określonych w niniejszym Statucie;

24)  ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;

25)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.


§ 23

 

1.     Dyrektor Szkoły organizuje jej działalność, a w szczególności:

1)     opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

2)     przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach umowy o pracę;

3)     określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

4)     zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i boisku szkolnym;

5)     dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

6)     egzekwuje przestrzeganie przez pracowników  Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości
o estetykę i czystość;

7)     dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na boisku szkolnym;

8)     odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie
z odrębnymi przepisami.

 

§ 24

 

1.   Dyrektor Szkoły  prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1)      nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;

2)      dokonuje oceny pracy nauczycieli;

3)      dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego;

4)      przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi Szkoły;

5)      występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
i pracowników;

6)      udziela urlopów pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)      prowadzi akta osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;

8)      wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

9)      wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

10)    przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

11)    dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

12)    określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

13)    współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania
i zatwierdzania;

14)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

 

§ 25

 

1.   Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami:

1)      tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;

2)      egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu;

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w Szkole.

 

§ 26

 

1.     Dyrektor  prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w wymiarze dla niego ustalonym przez organ prowadzący.

2.     Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie określonym ustawą oraz organ prowadzący.

 

§ 27

1.     Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.

2.     W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

3.     W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

§ 28

1.      Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1)   uchwala regulamin swojej działalności;

2)   podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;

3)   zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;

4)   podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

5)   podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;

6)   ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

7)   ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

8)   uchwala zmiany Statutu Szkoły.

 

§ 29

 

1.   Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniodawczych:

1)   opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

2) opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

3)   opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)   opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

5)   opiniuje tygodniowy  rozkład zajęć edukacyjnych;

6)   opiniuje formy realizacji dwóch  godzin wychowania fizycznego.


§ 30

 

1.      Rada Pedagogiczna ponadto:

1)   przygotowuje projekt zmiany Statutu i upoważnia Dyrektora do opracowania i ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu;

2)   uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;

3)   ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

4)   uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

5)   wybiera delegatów do Rady Szkoły,  przypadku, gdy taka  będzie tworzona;

6)   wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

7)   zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

 

§ 31

 

1.     Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.

2.     Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

3.     Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, zgodnie z trybem określonym  w ustawie.

4.     Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

5.     Protokóły zebrań Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie pisemnej. Sposób dokumentowania działalności określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

§ 32

 

1.     W  Szkole działa Rada Rodziców.

2.     Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.

3.     Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły.

4.     W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.

5.     Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, w głosowaniu tajnym.

6.     W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

7.     Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

1)     wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;

2)     szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

3)     zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

8.     Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Statutu.

9.     Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

 

§ 33

 

1.     Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

1)     uchwala regulamin swojej działalności;

2)     ustala program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

2.     Program, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,  Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 34

1.     Rada Rodziców opiniuje:

1)     podjęcie działalności przez organizacje i stowarzyszenia;

2)     pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie

wstrzymuje postępowania;

3)     program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy Szkoła otrzymała polecenie opracowania takiego programu;

4)     formy realizacji dwóch  godzin wychowania fizycznego.

2.     Rada Rodziców może:

1)     wnioskować do Dyrektora o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2)     występować do Dyrektora, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

3)     delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

§ 35

 

1.   Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Każdy uczeń jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas członkami samorządów klasowych.

2.   Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego,  który określa
w szczególności wewnętrzną strukturę organów Samorządu, szczegółowe zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów Samorządu, tryb podejmowania uchwał.

3.   Zebrania  Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.

4.   Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:

1)   pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;

2)   współdziałanie z Dyrektorem w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;

3)   współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku  i rozrywki;

4)   dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły;

5)   organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;

6)   zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;

7)   rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.

5.     W ramach kompetencji stanowiącej do Samorządu Uczniowskiego należy uchwalanie regulaminu swojej działalności, o którym mowa w ust.2.

6.     Do kompetencji opiniujących Samorządu Uczniowskiego należy:

1)     możliwość przedstawiania  Dyrektorowi i innym organom Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

2)     wyrażanie opinii w sprawie:

a)     wniosku Dyrektora o wprowadzenie obowiązkowego noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju ;

b)    wzoru jednolitego stroju;

c)     programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły;

d)    ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

e)     oceny pracy nauczyciela - na wniosek Dyrektora.

7.     Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.

8.     Działalność Samorządu Uczniowskiego musi być zgodna ze Statutem Szkoły oraz regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w Szkole.


§ 36

 

1.     Wszystkie organy  Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2.     Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi w celu ich powielenia i przekazania każdemu organowi Szkoły.

3.     Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4.     Organy  Szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5.     Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

6.     Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd  Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.

7.     Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

8.     Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad  określonych w Statucie Szkoły.

9.     Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem zasad określonych
w §
38  niniejszego Statutu.

10.  Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów  Szkoły organizuje Dyrektor.

 

§ 37

1.     Organy Szkoły mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

2.     Organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji statutowych celów i zadań Szkoły.

3.     Współdziałanie organów Szkoły obywa się według następujących zasad:

1)     pozytywnej motywacji;

2)     partnerstwa;

3)     wielostronnego przepływu informacji;

4)     aktywnej i systematycznej współpracy;

5)     rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

4.     Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Szkoły.

5.     Współdziałanie organów Szkoły  obejmuje w szczególności:

1)     zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa oraz
w Statucie Szkoły poprzez:

a)     udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;

b)    organizację zebrań przedstawicieli organów Szkoły;

c)     możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły;

d)    rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;

2)     opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;

3)     bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub podjętych decyzjach.

6.     Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Szkoły ustala Dyrektor Szkoły.

 

§ 38

1.     W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1)     prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora;

2)     przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor  jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)     Dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4)     o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych
w ciągu 14 dni od dnia złożenia informacji o sporze.

2.     W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Szkoły, z tym, że Dyrektor  wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3.     Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności przeprowadza postępowanie mediacyjne,
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4.     Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

5.     Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

Rozdział 4
Organizacja pracy Szkoły

§ 39

1.     Szczegółową organizację  nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły.

2.     Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący, po uprzednim wyrażeniu opinii przez zakładowe organizacje związkowe, oraz organ  sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą.

3.     Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. Dyrektor Szkoły przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapoznaje  Radę Pedagogiczną na jej zebraniu ze szczegółowym kalendarzem organizacji roku szkolnego. Może także ustalić w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w wymiarze do 8 dni, przy akceptacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

4.     W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Szkoła informuje rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych  w tych dniach.

5.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach,  niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

§ 40

1.    Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia i nauczyciela.

2.     Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa półrocza zakończone klasyfikacją uczniów. Termin zakończenia pierwszego półrocza ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Zajęcia dydaktyczne kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca.

§ 41

1.     Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach:

1)     I etap: oddziały klas I-III – edukacja wczesnoszkolna:

2)     II etap: oddziały klas IV – VIII.

3)     Gimnazjum: oddziały klas I-III

 

§ 42

1.     Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o prowadzeniu zajęć w innym wymiarze.

2.     Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia, szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel.

 

§ 43

1.     Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony  z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych planem nauczania i programami wpisanymi do Szkolnego Zestawu Programów dla danego etapu edukacyjnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły.

2.     Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

3.     W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych,  do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły, Dyrektor Szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust.2, z zastrzeżeniem ust.4 i 5.

4.     Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału oddziału, zwiększając  liczbę uczniów ponad liczbę 25
(nie więcej niż dwóch uczniów) na wniosek rady oddziałowej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

5.     Jeżeli  przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy Szkoły, powodujących skutki finansowe, Dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

6.     Oddział, w  którym zwiększono liczbę uczniów zgodnie z ust. 3 i 4 może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

7.     Liczba uczniów w oddziale klas IV – VIII nie może przekraczać 30.

 

§ 44

1.     W oddziałach klas IV – VIII dokonuje się podziału na grupy z zachowaniem zasad wynikających 
z odrębnych przepisów.

2.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach podział na grupy może być dokonany za zgodą organu prowadzącego.

3.     Liczba uczniów na zajęciach pozalekcyjnych zależy od charakteru prowadzonych zajęć i wymaga akceptacji Dyrektora Szkoły.

4.     Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów oddziałów klas IV – VIII oraz gimnazjum są realizowane w formie:

1)     zajęć klasowo-lekcyjnych;

2)     zajęć do wyboru przez uczniów spośród następujących: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo – zdrowotnych, zajęć tanecznych, aktywnej turystyki.

5.     Zajęcia klasowo – lekcyjne realizowane są w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny lekcyjne.

6.     Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym  niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.

7.     Dyrektor Szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów z uwzględnieniem:

1)     potrzeb zdrowotnych uczniów, ich zainteresowań oraz osiągnięć w danej dziedzinie sportu lub aktywności fizycznej;

2)     uwarunkowań lokalnych;

3)     miejsca zamieszkania uczniów;

4)     tradycji sportowych środowiska i Szkoły;

5)     możliwości kadrowych.

8.     Propozycję zajęć do wyboru przez uczniów Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, przedstawia do wyboru uczniom.

9.     Uczniowie dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.

 

§ 45

Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych)

1.     Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

2.     Zajęcia, o których mowa w ust.1, realizowane są w celu udzielenia uczniom pomocy 
w przezwyciężeniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębienia zainteresowań uczniów. 

3.     Zajęciami dodatkowymi w  Szkole są w szczególności:

1)     koła zainteresowań: przedmiotowe, techniczne, artystyczne, szachowe, czytelnicze, sportowe oraz inne,

2)     gry i zajęcia ruchowe dla uczniów klas I-III (na boisku szkolnym i w salach gier i zabaw),

3)     zajęcia wyrównawcze,

4)     zajęcia profilaktyczno-wychowawcze (mające na celu kształtowanie osobowości dziecka
i wspieranie jego rozwoju społeczno-emocjonalnego),

5)     zajęcia przygotowujące  uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach  sportowych,

6)     zajęcia przygotowujące uczniów  do egzaminu ósmoklasisty,

7)     prowadzenie chóru szkolnego,

8)     prowadzenie zajęć ze szkolnym klubem sportowym,

9)     organizacja uroczystości szkolnych,

10)  redagowanie i wydawanie gazety szkolnej,

11)  wolontariat,

12)  wycieczki, udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach.

 

§ 46

1.     Zajęcia wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności  w nauce, w szczególności
w spełnieniu wymagań edukacyjnych  wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego.

2.     Zajęcia, o których mowa w ust.1, prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych.

3.     Zajęcia rozwijające uzdolnienia i pogłębiające zainteresowania uczniów organizuje się dla uczniów uzdolnionych oraz prowadzi się  je z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzi nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.

4.     Udział ucznia w zajęciach wymienionych w § 45 ust.3 jest dobrowolny, a efekty jego pracy nie podlegają ocenie w skali stopni szkolnych.

§ 47

1.     Godzinowy wymiar i zakres zajęć dodatkowych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

2.    Przydzielenie zajęć dodatkowych nauczycielom następuje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w zakresie organizacji pracy szkoły,  w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

3.     Wymiar zajęć dodatkowych nie wlicza się do pensum.


§ 48

1.     Diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów przeprowadza się w każdym roku szkolnym  w oparciu o wyniki  ankiety skierowanej do uczniów, a także w oparciu o wyniki monitorowania potrzeb uczniów prowadzonego na bieżąco przez  Dyrektora Szkoły. 

2.     Diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów z wykorzystaniem ankiety przeprowadza nauczyciel wyznaczony  przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 49

 

1.     Nauczyciel, któremu w danym roku szkolnym przydzielono prowadzenie  zajęć dodatkowych,
o których mowa w § 45 ust.3, pkt 1-8 i 10-11,  jest obowiązany do ich dokumentowania
w dzienniku zajęć dodatkowych.

2.     Do dziennika zajęć dodatkowych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów  na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.


§ 50

Świetlica szkolna

1.     Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich  rodziców lub  warunki związane z dojazdem do domu, Szkoła organizuje świetlicę szkolną.

2.     Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka - Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej zawierającej w szczególności:

1)     informację o czasie pobytu dziecka w świetlicy

2)     wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy;

3)     sposób kontaktowania się z rodzicami, np. w razie wypadku lub w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy po zakończonych zajęciach.

 

§ 51

1.     Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza może być utworzona w zależności od potrzeb z:

1)     grupy uczniów jednego oddziału;

2)     uczniów z dwóch klas o niewielkiej rozpiętości wieku;

3)     uczniów z  trzech lub więcej klas o różnym wieku.

2.     Liczba u uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów.

3.     Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze 45 minut. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.

4.     Świetlica zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez:

1)     stałą obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie;

2)     wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów;

3)     zapoznanie uczniów korzystających ze świetlicy z jej regulaminem i systematyczne kontrolowanie jego przestrzegania.


§ 52

Do zadań nauczyciela wychowawcy  świetlicy należy:

1)     organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania zadań domowych w  świetlicy;

2)     organizowanie gier zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach świetlicy i na  powietrzu, mający na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;

3)     ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie;

4)     stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego;

5)     upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

6)     rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej;

7)     współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.

 

§ 53

Nauczyciel - wychowawca świetlicy  jest odpowiedzialny za:

1)     właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych;

2)     regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami rozkładem zajęć świetlicy, uczęszczanie dzieci na zajęcia;

3)     utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego pomieszczeń świetlicy;

4)     zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece ( w czasie zajęć w świetlicy i poza nią);          

5)     stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar;

6)     utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami;

7)     prowadzenie dziennika zajęć świetlicy.

 

§ 54

1.     Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do:

1)     korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych;

2)     uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy.

2.     Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności obowiązek:

1)     utrzymywania ładu i porządku w świetlicy;

2)     wykonywania poleceń  nauczyciela wychowawcy;

3)     nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy.

 

§ 55

1.     Szczegółowy sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Dyrektor Szkoły w Regulaminie pracy świetlicy.

2.     Regulamin, o którym mowa w ust.2, określa w szczególności  zasady organizacji zajęć, ramowy rozkład zajęć, rozkład dnia, godziny pracy świetlicy w danym roku szkolnym.

 

§ 56

1.     W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna. W stołówce szkolnej prowadzone jest dożywianie. Uczniowie korzystają z możliwości picia herbaty i spożycia ciepłego posiłku – obiadu.

2.     Wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym    szkołę.

3.     Z obiadów mogą korzystać wszyscy chętni oraz uczniowie zakwalifikowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie.

4.     Obiady wydaje się również na wynos w godzinach pracy stołówki.

5.     Wydawanie obiadów dla uczniów koordynują i nadzorują nauczyciele wychowawcy świetlicy.

6.     Stołówka jest czynna od godz. 11.30 do 14.00 w dni nauki szkolnej i inne dni, gdy organizowane są w Szkole zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla dzieci.

7.     Zasady organizacji pracy stołówki określa Dyrektor Szkoły w Regulaminie stołówki.

§ 57

Biblioteka szkolna

1.     W Szkole funkcjonuje biblioteka.

2.     Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej.

3.     Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy Szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.

4.     W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia oraz magazyn książek.

5.     Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1)     gromadzenie i upowszechnianie zbiorów;

2)     korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczeń poza bibliotekę;

3)     prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w ramach realizacji  programu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;

4)     korzystanie ze zbiorów multimedialnych.

6.     Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.

7.     Zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania z nich
w czytelni, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone i zagubione reguluje Regulamin biblioteki, który opracowuje nauczyciel bibliotekarz i zatwierdza Dyrektor Szkoły.                                                                             

 

§ 58

Biblioteka funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:

1.     biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz, który ponosi materialną odpowiedzialność za zgromadzone zbiory;

2.    bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. Zapewnia on bibliotece właściwe pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe warunkujące jej prawidłowe funkcjonowanie, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.

3.     zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennictwa, materiały audiowizualne i multimedialne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły.

                                                                                

§ 59

1.     Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjne.

2.     W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

1)     udostępniania zbiorów;

2)     udzielania potrzebnych informacji;

3)     udzielania porad przy  wyborze lektury;

4)     prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy wychowawców
i nauczycieli poszczególnych przedmiotów;

5)     pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji;

6)     przedstawiania informacji, na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

7)     prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.

3.     W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

1)     gromadzenia i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)     zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach;

3)     sporządzania planu pracy oraz okresowego i rocznego sprawozdania z pracy;

4)     prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki;

5)     prowadzenia i rozbudowania warsztatu informacyjnego biblioteki;

6)     prowadzenia dokumentacji bibliotecznej.

 

 

§ 60

 

1.     W Szkole zorganizowana jest czytelnia.

2.     Czytelnia jest pracownią szkolną, której zadaniem wraz z biblioteką jest koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i informacyjnej oraz multimedialnej realizowanego przez nauczycieli, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

3.     Z czytelni korzystają uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice.

4.     W czytelni gromadzony jest księgozbiór podręczny, programy komputerowe, do których czytelnik ma dostęp bezpośredni. Umożliwiony jest także stały dostęp do Internetu.

5.     Na księgozbiór podręczny składa się w szczególności:

1)     spis bibliograficzny nowości wydawniczych;

2)     słowniki języków obcych, ortograficznych i innych;

3)     atlasy geograficzne, historyczne i inne;

4)     poradniki i czasopisma metodyczne dla nauczycieli;

5)     czasopisma popularno-naukowe;

6)     programy multimedialnych do poszczególnych przedmiotów niezbędnych do kształcenia w Szkole.

6.     Godziny pracy czytelni dostosowane są do planu zajęć obowiązującego na dany rok szkolny.

7.     Szczegółowe zadania oraz organizację pracy czytelni określa Regulamin wewnętrzny biblioteki.

 


Rozdział 5.
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 61

1.     W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2.     Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają
odrębne przepisy.

3.     Nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego    na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

4.    Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu Szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości.

5.     Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy Statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w Szkole procedur.

6.     Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa Dyrektor Szkoły 
 z uwzględnieniem:

1)     odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

2)     odpowiedzialności za powierzone mienie;

3)     współpracy z rodzicami;

4)     doskonalenia warsztatu pracy;

5)     realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów.

 

§ 62

Zakres zadań Wicedyrektora Szkoły

1.     W Szkole tworzy się  stanowisko  Wicedyrektora Szkoły. Liczbę tych stanowisk określa organ   prowadzący w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny.

2.     Stanowisko Wicedyrektora Szkoły powierza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej.

3.     Określa się następujący zakres kompetencji dla Wicedyrektora Szkoły:

1)     zastępuje Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności,

2)     przygotowuje projekty następujących dokumentów:

a)     tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych;

b)    kalendarza imprez szkolnych;

3)     ustala harmonogram dyżurów nauczycielskich i kontroluje przebieg ich realizacji;

4)     organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich dokumentację;

5)     prowadzi dokumentację i dokonuje rozliczeń godzin ponadwymiarowych;

6)     nadzoruje organizację i przebieg wycieczek szkolnych;

7)     organizuje i koordynuje bieżącą działalność w zakresie nauczania i wychowania dla wychowawców klas I-VIII, świetlicy, biblioteki szkolnej oraz pedagoga szkolnego;

8)     utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów klas I –VIII;

9)     przygotowuje projekty oceny pracy nauczycieli, nad którym sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny;

10)  wnioskuje do Dyrektora Szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar w stosunku do nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje;

11)  kontroluje księgi ewidencji dzieci i uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku szkolnego;

12)  opracowuje materiały analityczne oraz ocenę uzyskiwanych efektów kształcenia, wychowania
i opieki;

13)  wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły.

4.  Szczegółowy zakres czynności dla Wicedyrektora Szkoły jego uprawnień i odpowiedzialności określa Dyrektor Szkoły.                                                                          


§ 63

Zakres zadań asystenta nauczyciela klas I-III

1.     Zakres zadań asystenta nauczyciela klas I-III obejmuje w szczególności:

1)     wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
w klasach I-III
, w tym obowiązek realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela w:

a)     realizowaniu programu nauczania uwzględniającego indywidualne tempo rozwoju i możliwości uczenia się dziecka;

b)    respektowaniu trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń - szkoła - dom rodzinny;

c)     rozwijaniu predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;

d)    kształtowaniu u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijaniu ciekawości
w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;

e)     poszanowaniu godności dziecka;

f)     zapewnieniu dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy;

g)    działania indywidualnego i zespołowego;

h)     rozwijaniu samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

i)      wyposażeniu dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;

j)      dbałości o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowaniu mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;

k)      sprzyjaniu rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym;

2)     pomoc dzieciom, pod kierunkiem nauczyciela, w spożywaniu posiłków, czynnościach higienicznych, ubieraniu i rozbieraniu się, itp.;

3)     wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć edukacyjnych;

4)     opiekowanie się dziećmi podczas wycieczek, spacerów i zabaw;

5)     organizowanie miejsca pracy nauczyciela i uczniów zgodnie z zasadami bhp i ppoż.;

6)     porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych;

7)     wykonywanie innych zadań wskazanych przez nauczyciela.

2.     Asystent wykonuje  zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia

w oddziałach klas I-III.


§ 64

Zakres zadań nauczyciela wspierającego

1.     W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba objęcia ucznia kształceniem specjalnym, w szkole zatrudnia się nauczyciela współorganizującego to kształcenie, tj. nauczyciela wspierającego.

2.     Nauczyciel wspierający wykonuje zadania wyznaczone przez Dyrektora szkoły,
a w szczególności:

1)     prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone
w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym;

2)     prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniem  niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym  niedostosowaniem społecznym;

3)     uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz
w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, o którym mowa w pkt. 1) realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4)     udziela pomocy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom
i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w programie, o którym mowa w pkt. 1., w doborze form i metod pracy z uczniem niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym  niedostosowaniem społecznym.

 

§ 65

Zakres zadań nauczyciela

1.     Nauczyciel sprawuje:

1)     bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych;

2)     opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek
i zorganizowanych wyjść;

3)     opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych. Jest obowiązany do pełnienia dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz harmonogramem ustalającym porządek, czas i terminy dyżurów.

2.     Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków:

1)     wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;

2)     dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny;

3)     stosuje przyjęte przez Szkołę zasady, warunki i sposób oceniania uczniów;

4)     bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich traktuje;

5)     systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej;

6)     przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz innych form współzawodnictwa naukowego i sportowego;

7)     udziela indywidualnej  pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w nauce;

8)     rozpoznaje odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w tym zainteresowań i uzdolnień oraz niezwłocznie udziela uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej z nim pracy;

9)     czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i zespołach Rady Pedagogicznej, w skład których został powołany.

3.     Nauczyciel w szczególności ma prawo do:

1)     wyboru programu nauczania oraz jego realizacji z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych lub jego realizacji bez zastosowania podręcznika lub ww. materiałów;

2)     decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

3)     egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych;

4)     zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych;

5)     wystąpienia  wnioskiem do Dyrektora Szkoły o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi w sytuacji prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.

4.     Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za :

1)     prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie w nich właściwych metod pracy;

2)     jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;

3)     włączanie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem, Programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły;

4)     uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;

5)     życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią;

6)     przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania;

7)     powierzone mu mienie Szkoły.

5.     Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 66

Zakres zadań wychowawcy oddziału

1.     Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)     tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;

2)     przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;

3)     rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez ucznia.

2.     Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

1)     otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków;

2)     współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami o planie wychowawczym na dany rok szkolny oraz dłuższe okresy;

3)     współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych  uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z dysfunkcjami oraz niepowodzeniami szkolnymi);

4)     utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a)     poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci;

b)    udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych;

c)     włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły;

d)    informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia;

e)     powiadamiania o przewidywanej dla ucznia śródrocznej/rocznej ocenie niedostatecznej na 30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej;

f)     współpracuje z pedagogiem, psychologiem, logopedą w rozpoznawaniu różnorodnych potrzeb  uczniów.

3.     Wychowawca klasy jest zobowiązany zapoznać uczniów z:

1)     zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

2)     sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

3)     z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

4)     zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

 

§ 67

 

1.     Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innej ustalonej w Szkole dokumentacji szkolnej.

2.     Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej  ze strony pedagoga i psychologa szkolnego, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

3.     Wychowawca ustala spójne z Programem wychowawczo-profilaktycznym treści  i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.

4.     Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o obowiązujące w Szkole zasady oceny zachowania uczniów.§ 68

1.     Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na:

1)     programowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole klasowym, w tym opracowaniu planu wychowawczo – profilaktycznego na dany rok szkolny;

2)     dbaniu o systematyczne uczęszczanie uczniów do Szkoły, analizie frekwencji uczniów i klasy;

3)     udzielaniu porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia we współpracy z nauczycielem koordynującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego w Szkole;

4)     informowaniu uczniów i rodziców o zasadach oceny zachowania;

5)     utrzymywaniu stałych kontaktów z rodzicami uczniów;

6)     organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami.

2.     Wychowawca odpowiada za:

1)     osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału;

2)     integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół Programu wychowawczo – profilaktycznego  klasy i Szkoły;

3)     poziomu opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków znajdujących się
 w trudnej sytuacji szkolnej lub społecznej;

4)     bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych, wycieczek, spotkań.


 § 69

Zakres zadań pedagoga i psychologa szkolnego

 

1.   Do zadań pedagoga oraz psychologa szkolnego należy:

1)   pomoc wychowawcom oddziałów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz  możliwości psychofizycznych uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez:

a)   obserwację zachowania poszczególnych uczniów i oddziału;

b)   rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach oddziału;

c)   analizowanie wyników nauczania i zachowania uczniów;

d)   rozmowy z rodzicami,

e)   wywiady środowiskowe;

f)    udział w zebraniach z rodzicami;

g)   udzielanie porad wychowawczych;

h)   prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące uczniów
i rodziców;

2)     określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju oraz pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych
i wyrównywania braków w nauce;

3)     występowanie do Dyrektora Szkoły, po uzgodnieniu z wychowawcą oddziału, nauczycielami przedmiotów, poradnią psychologiczno – pedagogiczną i rodzicami o zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów wymagających takiej pomocy;

4)     współorganizowanie zajęć dydaktycznych dla uczniów z deficytami rozwojowymi, w tym nauczania indywidualnego i rewalidacji, oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;

5)     koordynacja działań szkoły z zakresu poradnictwa zawodowego ułatwiającego wybór kierunku dalszego kształcenia;

6)     działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy socjalnej uczniom, których rodzice znajdują się
w trudnej sytuacji finansowej poprzez informowanie o możliwościach i procedurze uzyskiwania zasiłków, stypendium szkolnego, wyprawki dla pierwszoklasisty i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami udzielającymi wsparcia materialnego;

7)     współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi
w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

8)     prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

9)     prowadzenie dokumentacji – dziennika pedagoga oraz indywidualnych teczek uczniów zawierających informację o przeprowadzonych badaniach i zaleconych wobec ucznia działaniach;

10)  prowadzeni badań diagnostycznych dotyczących uczniów,  w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

11)  rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem;

12)  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 70
Zakres działań lidera WDN

1.     Lider WDN współpracuje z Dyrektorem Szkoły w zakresie planowania i organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2.     Do zadań lidera WDN należy w szczególności:

1)     wspieranie nauczycieli w rozwoju ich kompetencji wychowawczych i dydaktycznych, w tym doskonalenie form i metod pracy nauczyciela, ich odpowiedzialności za rozwój ucznia oraz kształcenia umiejętności rozwiązywanie aktualnych problemów szkolnych;

2)     diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia,

3)     koordynowanie działań szkoły w ramach sieci współpracy i samokształcenia;

4)     współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli;

5)     przygotowanie oferty  szkoleń w ramach wspomagania nauczycieli;

6)     przygotowanie projektu organizacji doskonalenia nauczycieli,  w tym projektu uchwały Rady Pedagogicznej w zakresie ustalenia tej organizacji;

7)     prowadzenie dokumentacji procesu doskonalenia nauczycieli w Szkole.

 

§ 71
Zespoły nauczycielskie

1.     Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia
w danym oddziale, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

2.     Utworzenie, ustalenie składu osobowego, określenie zakresu działalności zespołu wymaga formy uchwały Rady Pedagogicznej.

3.     Likwidacja zespołu następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.

4.     Pracą zespołu kieruje przewodniczący  powołany przez Dyrektora Szkoły, na wniosek zespołu.         Kadencja przewodniczącego zespołu trwa 3 lata.

5.     Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za:

1)     sporządzenie planu pracy zespołu na dany rok szkolny, zgodnego z zadaniami ustalonymi
w planie pracy szkoły oraz potrzebami zespołu;

2)     dokumentacje zebrań zespołu;

3)     opracowanie wniosków dotyczących tematyki spotkań, organizacji pracy zespołu;

4)     przedstawienie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, Radzie Pedagogicznej sprawozdania z pracy zespołu.

6.     Odwołanie przewodniczącego zespołu przed upływem kadencji następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.

7.     Zespoły działają wg opracowanych planów pracy.

8.     Zebrania zespołów są protokołowane.

 

 

 

§ 72

1.     Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego  zadaniem jest
 w szczególności:

1)     ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;

2)     korelowanie treści przedmiotowych przekazywanych na poszczególnych przedmiotach;

3)     zintegrowanie wysiłków wszystkich uczących w danym oddziale nauczycieli w celu stworzenia właściwego oddziaływania emocjonalnego i wychowawczego na cały zespół klasowy;

4)     analizowanie uzyskiwanych efektów kształcenia i rekomendowanie stosownych wniosków związanych z ze zmianą organizacji kształcenia Radzie Pedagogicznej;

5)     organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego,
 w tym dla początkujących nauczycieli;

6)     opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych programów nauczania;

7)     współdziałanie w organizowaniu szkolnych pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu  ich wyposażenia;

8)     opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposób badania wyników nauczania;

9)     przygotowanie propozycji zadań do przeprowadzenia próbnego egzaminu uczniów klasy ósmej.

§ 73

1.     Nauczyciele, którym powierzono szczególnej opiece oddział szkolny, tworzą zespół wychowawczy.

2.     Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1)  zorganizowanie współpracy wychowawców dla uzgodnienia sposobów realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;

2)     organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi uczniów Szkoły;

3)     opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów;

4)     współdziałanie w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez ogólnoszkolnych środowiskowych;

5)     wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

6)     wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia;

7)     analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy,

8)     współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą.

                                                                                    

§ 74

Zakres zadań pielęgniarki w miejscu wychowania i nauczania

1.     Pielęgniarka  w miejscu wychowania i nauczania sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się na terenie szkoły w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

2.     Do jej zadań należy:

1)     powiadamianie rodziców o terminach i zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
i profilaktyki opieki zdrowotnej nad uczniami;

2)     powiadamianie o możliwościach kontaktowania się w związku ze sprawowaną opieką zdrowotną nad uczniami;

3)     prowadzeni dokumentacji medycznej uczniów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

                                                                                

§ 75
Pracownicy niepedagogiczni

1.     Szkoła zatrudnia:

1)     pracowników administracji: księgowy, sekretarz, kierownik administracyjny, intendentka;

2)     pracowników obsługi: kucharka, pomoc kuchenna, sprzątaczki, konserwator.

2.     Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracji i obsługi są zobowiązani do wykonywania pracy zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków opracowanym przez Dyrektora Szkoły do zajmowanego stanowiska. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

3.     Szczegółowy zakres czynności na stanowiskach pracy znajduje się, w teczkach akt osobowych pracowników.

4.     Do podstawowych obowiązków administracji i obsługi należy w szczególności:

1)     wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

2)     udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów
znajdujących się w posiadaniu Szkoły, o ile prawo tego nie zabrania;

3)     dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

4)     zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

5)     zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

6)     stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

7)     sumienne i staranne wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły.

 

Rozdział 6
Uczniowie Szkoły

§ 76

1.     Określa się zakres praw i obowiązków ucznia Szkoły w oparciu o podstawowe uprawnienie do wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach  w przypadku ich naruszenia.

2.     Podstawowe uprawnienie ucznia, o którym mowa w ust.1, realizowane jest w formie publicznego ogłoszenia w Szkole, (w miejscu zwyczajowo do tego przyjętym) zakresu jego praw
i obowiązków, jako katalogu praw i obowiązków ucznia.

3.     Do podstawowych praw ucznia Szkoły należy:

1)     prawo do informacji rozumianej jako dostępność wiedzy i o prawach i uprawnieniach, możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, znajomość programów nauczania, zasad oceniania, jawność ocen, otrzymywanie informacji dotyczących ucznia
o podejmowanych w jego sprawie decyzjach, dostęp do informacji na temat życia szkolnego;

2)     prawo do wyrażania myśli, przekonań, a w szczególności dotyczących życia Szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra innych osób;

3)     prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno-wychowawczym
i zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej rozumianego jako gwarancję nietykalności cielesnej i nakaz poszanowania godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej, jednakowego oceniania i traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia oraz jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel – uczeń, w tym prawo dowiedzenia swoich racji;

4)     prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich informacji z nim związanych;

5)     prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy rozumianego jako dostępność do procesu dydaktyczno-wychowawczego zorganizowanego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej; opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo;

6)     prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw świątecznych;

7)     prawo do znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania;

8)     prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

9)     prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o uzyskiwanych ocenach;

10)  prawo do złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

11)  prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły w przypadku uznania, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania ustalona została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;

12)  prawo do uzyskiwania informacji na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych, oraz odpowiednio - na 30 dni przed zakończeniem okresu o przewidywanych ocenach niedostatecznych   śródrocznych i rocznych;

13)  prawo do korzystania z biblioteki, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dostępu do Internetu.

4.     Każdemu, kto powziął wiadomość o naruszenie praw ucznia Szkoły służy uprawnienie do wniesienia skargi do wychowawcy, Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny; z zastrzeżeniem, iż skarga nosi znamiona złożenia jej w interesie publicznym.

5.     Skarga składana w interesie własnym służy wyłącznie uczniowi, którego praw dotyczy naruszenie, względnie jego rodzicom oraz innym osobom za zgodą ucznia, którego prawa zostały naruszone.

6.     Tryb składania i rozpatrywania skarg, w tym terminy ich załatwiania, określają przepisy postępowania administracyjnego.


§ 77

1.     Podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad współżycia, przyjmowanie postaw
 i zachowań nie godzących i  nie pozostających w sprzeczności z zadaniami Szkoły.

2.     Do podstawowych obowiązków ucznia Szkoły należy w szczególności:

1)     regularne i czynne uczestniczenie w procesie edukacyjno-wychowawczym prowadzonym przez  Szkołę;

2)     systematycznie przygotowywanie się do zajęć, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności;

3)     poszanowanie oraz należyte i właściwe używanie mienia Szkoły zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem;

4)     respektowanie praw uczniów Szkoły, organów i pracowników Szkoły wynikających z przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu;

5)     godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią;

6)     okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły;

7)     wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły i nauczycieli;

8)     przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a  w tym:

a)     okazywanie szacunku dorosłym i kolegom;

b)    przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności;

c)     szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi;

d)    szanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka;

e)     naprawianie umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody;

9)     zaniechanie postaw i zachowań noszących znamiona patologii społecznej, w tym zaniechania używania alkoholu, środków odurzających i innych używek grożących zdrowiu;

10)  przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku Szkoły oraz  dbanie o ład i porządek;

11)  dbanie o czystość mowy ojczystej;

12)  pozostawianie w szatni wierzchniej odzieży;

13)  przestrzeganie zasad higieny osobistej, estetycznego wyglądu oraz zasad ubierania się uczniów na terenie Szkoły;

14)  przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach Szkoły oraz zasad     bezpieczeństwa określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz  bezpieczeństwa   przeciwpożarowego;

15)  informowanie Dyrektora Szkoły i pracowników Szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia;

16)  regularne uczęszczanie na zajęcia oraz wnoszenie o usprawiedliwianie spóźnień i nieobecności w terminie 1 tygodnia od ich powstania u wychowawcy klasy;

17)  przestrzeganie zakazu używania na terenie Szkoły telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych nagrywających lub odtwarzających dźwięk i obraz. Dopuszcza się korzystanie
z telefonu komórkowego po lekcjach lub w wyjątkowych sytuacjach związanych ze zdrowiem lub życiem ucznia za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, wychowawcy oddziału lub Dyrektora Szkoły.

3.     Uczeń ma obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd. Strój ucznia na zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany, uczennice nie mogą eksponować odkrytych ramion
i głębokich dekoltów. Zabroniony jest makijaż twarzy i paznokci, wykonywanie tatuaży, umieszczanie kolczyków  w nosie lub na powiekach. Fryzura powinna być schludna, ewentualna koloryzacja ma być zbliżona do kolorów naturalnych. Biżuteria nie może być wyzywająca, kolorowa, powinna być dostosowana do sytuacji oficjalnych. Zakazuje się noszenia biżuterii na zajęciach wychowania fizycznego.

4.     Strój galowy dla dziewcząt to ciemna spódnica i biała bluzka, a dla chłopców garnitur, biała koszula i krawat. Obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, reprezentowania  Szkoły na zewnątrz.

5.     Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu Szkoły.

6.     Zwolnienia (tylko z ważnych przyczyn) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy.
W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego
w danym dniu nauczyciela lub Dyrektora Szkoły.

7.     W przypadku nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwienia dokonuje wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców, informującego o przyczynie nieobecności.

8.     Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w ciągu 1 tygodnia po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.

9.     Usprawiedliwienia dostarczone po terminie, o którym mowa w ust.8, nie będą uwzględniane.

10.  Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny
i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.

11.  Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli
w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w ust.5.

12.  Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.

13.  Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica. W takiej sytu1acji, uczeń dostarcza wychowawcy klasy pisemny wniosek rodziców o usprawiedliwienie nieobecności w pierwszym dniu po powrocie do  Szkoły.

14.  Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora szkoły.

15.  Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków
w terminie do 5 dnia kolejnego miesiąca.

16.  Wychowawca klasy gromadzi wnioski rodziców o usprawiedliwienie nieobecności uczniów. Wnioski te przechowywane są przez okres jednego roku szkolnego.

17.  Dyrektor  szkoły może zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczestniczy
w zajęciach szkolnych, uchybiając obowiązkowi szkolnemu.

18.  Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.


§ 78

1.     Uczeń Szkoły  może być nagrodzony za:

1)     wybitne osiągnięcia w nauce;

2)     wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia;

3)     wykonywanie prac społecznych,

4)     osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu;

5)     osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

2.     Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:

1)     nagrody rzeczowe i pieniężne;

2)     wyróżnienia w formie pisemnej;

3)     pochwała na forum szkoły;

4)     publikacja na stronie internetowej.

3.     Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

4.     Nagrody, o których mowa w ust.1, mogą być łączone ze złożeniem ich do dokumentacji ucznia oraz powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie udzielenia nagrody.

 

§ 79

1.     Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków określonych § 77 ust.2 Statutu, mogą być stosowane wobec niego kary:

1)     upomnienia;

2)     nagany;

3)     przeniesienie do innej klasy;

4)     przeniesienie do innej szkoły.

2.     Nagrody przyznaje i kary nakłada Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego  lub po zasięgnięciu opinii tych organów.

3.     Karę nakłada się w formie  pisemnej z podaniem informacji o przysługującym prawie odwołania, terminu jego wniesienia oraz szczegółowym określeniu organów, do których przysługuje uczniowi wniesienie odwołania.

4.     Uczeń posiada uprawnienie do złożenia odwołania od nałożonej na niego kary do Dyrektora Szkoły w terminie siedmiodniowym, liczonym od dnia jej doręczenia w formie pisemnej.  Dyrektor podejmuje decyzję po zasięgnieciu opinii Rady Pedagogicznej. Podjeta decyzja jest ostateczna.

5.     Dyrektor Szkoły, w każdym stadium postępowania odwoławczego, posiada uprawnienie do cofnięcia nałożonej kary, jej zawieszenia względnie przekazania jej do ponownego rozpatrzenia, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień ust. 2 i 3.

6.     Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

7.     O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia.

8.     W przypadku rażących wykroczeń ze strony ucznia powiadamia się odpowiednie służby.

9.     Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły  za szczególnie rażące naruszenie obowiązków  w szczególności, gdy:

1)     jego pobyt w Szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych;

2)     zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów;

3)     umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec innych przemoc fizyczną;

4)     jeżeli spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki odurzające na terenie Szkoły lub poza nią;

5)     dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej;

6)     dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu;

7)     nagminne narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego, jeżeli po  zastosowaniu kar porządkowych zawartych w regulaminie nie nastąpiła poprawa zachowania ucznia.

10.  Z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły.

§ 80

1.     W Szkole działa Szkolny Rzecznik Praw Ucznia, który powołany jest do ochrony praw i wolności uczniów.

2.     Kandydatem na Rzecznika może być nauczyciel zatrudniony w  pełnym wymiarze godzin, który wyrazi zgodę na kandydowanie do wyborów i pełnienie funkcji w przypadku wyboru.

3.     Kadencja Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata.

4.     Rzecznik działa w oparciu o Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, który określa środki działania, tryb postępowania  w sprawach spornych oraz tryb przeprowadzania wyborów.

5.     Szkolny Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na wniosek uczniów, nauczycieli, innych pracowników Szkoły lub z własnej inicjatywy.

6.     Informacje o działalności Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia zamieszane są na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szkoły.

7.     Środki działania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:

1)     rozpatrywanie indywidualnych skarg;

2)     udzielnie porad dotyczących sposobów ochrony praw uczniom, rodzicom, nauczycielom;

3)     współpraca z pedagogiem szkolnym i specjalistami;

4)     współdziałanie w realizacji programów przeciwdziałającym problemom szkolnym;

5)     sporządzanie raportów o stanie przestrzegania praw dziecka i ucznia w Szkole.

8.     Rzecznik nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców oddziałów.

 

§ 81

1.     Do zadań Rzecznika należy w szczególności:

1)     egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących uczniów;

2)     przeciwdziałanie łamaniu praw dziecka i ucznia w Szkole;

3)     upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i ucznia wśród uczniów, rodziców, nauczycieli
 i innych pracowników Szkoły;

4)     zgłaszanie propozycji rozwiązań prawnych w dokumentach wewnątrzszkolnych dotyczących uczniów;

5)     przedstawianie na zebraniu Rady Pedagogicznej problemów związanych z przestrzeganiem praw dziecka i ucznia;

6)     wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach w sprawie zawieszenia kar wynikających
z naruszenia przepisów określonych w Statucie;

7)     współdziałanie z  pedagogiem szkolnym, Samorządem Uczniowskim i Dyrektorem Szkoły.

2.     Obowiązkiem Rzecznika jest w szczególności:

1)     znajomość Statutu Szkoły, Konwencji o Prawach Dziecka, szkolnych regulaminów i procedur;

2)     informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;

3)     interwencja w razie naruszenia podstawowych praw dziecka i ucznia oraz rozwiązywanie spraw spornych;

4)     udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania;

5)     informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach;

6)     kontrola realizacji spraw spornych;

7)     składanie sprawozdania ze swojej działalności Radzie Pedagogicznej na koniec każdego półrocza.

 

Rozdział 7
Warunki i sposób oceniania uczniów Szkoły

§ 82

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)     poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2)     pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)     motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4)     dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

2)     bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie

3)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

4)     ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru). 

3.   Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Zapisy przedmiotowego systemu oceniania nie mogą być sprzeczne z niniejszym dokumentem.

4.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania w Szkole, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym w formie i miejscu określonym przez dyrektora szkoły.

5.    Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

6.    Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić, podając szczegółowe kryteria, przewidziane dla danego sprawdzianu.

7.   Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Wymagania te w formie pisemnej nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły oraz informuje o nich rodziców ucznia. Dla uczniów w oddziałach integracyjnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oceny klasyfikacyjne (semestralne i roczne) z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.

8.   Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki
i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, uwzględniając
w pierwszej kolejności wkład pracy, postęp w zdobywanych umiejętnościach oraz zaangażowanie i aktywność ucznia.

9. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".";

10. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

2.    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3.    Oceny z języka dodatkowego wpisuje się na świadectwie.

4.    W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony” lub „zwolniona”

11.    Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w ostatnim tygodniu I semestru.

12. Na tydzień przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców - prawnych opiekunów poprzez dziennik elektroniczny o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. O przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawcy informują rodziców (na zebraniu, w wypadku nieobecności rodzica – pisemnie) na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego) Szczegółowe terminy informowania rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach (w tym niedostatecznych) ustalane są corocznie przez dyrektora szkoły w „Kalendarzu roku szkolnego” i udostępniane na tablicach informacyjnych w szkole.

13.    Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu wiadomości.

14. 1.  Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy. W przypadku, gdy zajęcia bloku przedmiotowego prowadzi kilku nauczycieli, ocena z tego przedmiotu ustalana jest wspólnie.

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
 1. Uczestnik konkursu przedmiotowego lub zawodów sportowych, który nie uzyskał tytułu laureata, finalisty, wyróżnienia i nie zakwalifikował się do następnego etapu może uzyskać cząstkową ocenę z danego przedmiotu z zachowaniem następujących zasad:

a)   celującą jeśli uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia,

b)   bardzo dobrą jeśli uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia,

c)   dobrą jeśli uzyskał co najmniej 40% punktów możliwych do zdobycia,

§ 83

1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następujący sposób:

1)      Ocenianie w grupach „zerowych” Klasy I-III szkoły podstawowej:

a.   Ocenianie w grupach „zerowych” (wychowanie przedszkolne) jest umownym odniesieniem się do wyników w rozwoju dziecka. Stosuje się ocenę werbalną (np. aprobata, pochwała, zachęta), poprzez umowny gest (uśmiech), graficzną (znaczki) i inne komentarze nauczyciela. Taka ocena ma mobilizować dziecko do ciągłej aktywności zgodnie z możliwościami rozwojowymi, wzbudzić ciekawość poznawczą, wiarę we własne siły.

b.   Nie stawia się ocen cyfrowych.

c.   O efektach pracy w grupie „zerowej” nauczyciel informuje rodziców podczas rozmów indywidualnych, zebrań z rodzicami, dni otwartych, a ponadto poprzez prezentację wytworów prac dzieci.

2)      Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień."

3)      Ocenianie bieżące polega na prowadzeniu kart obserwacji ucznia wg załącznika nr 1 lub w skali stopniowej stosowanej w wyższych etapach edukacyjnych , zgodnie z § 15 ust 2 pkt5 i 6. Każdy wychowawca klas I-III raz na 2 miesiące wypełnia kartę obserwacji lub kartę ocen bieżących i udostępnia ją do wglądu zainteresowanym rodzicom podczas spotkań przynajmniej 2 razy w ciągu semestru.

4)      Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne (roczne) w klasach I-III polega na wypełnieniu dla każdego ucznia świadectwa opisowego według załącznika nr 2. Każdy wychowawca klas I-III ma obowiązek wręczenia uczniom/rodzicom śródrocznego (rocznego) świadectwa opisowego podczas półrocznego (rocznego) spotkania z rodzicami. Ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie: „Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniam pozytywnie”. W klasach III dopuszcza się uzupełnienie oceny opisowej oceną w skali stopniowej stosowanej w następnych etapach edukacyjnych.

5)      Oprócz kart opisowych nauczyciele klas I-III stosują różnorodne formy ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza).

6)      Podczas zajęć religii nauczyciele oceniając uczniów stosują skalę stopniową zgodnie tak jak w klasach starszych (IV – VIII).

7)      Rada Pedagogiczna w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

8)      Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

§ 84

W klasach IV – VIII klasy od IV wzwyż oraz w gimnazjum:

1)     Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

a.      zakres wiadomości i umiejętności,

b.      rozumienie materiału naukowego,

c.      umiejętności stosowania wiedzy,

d.      kultura przekazywania wiadomości.

2)      Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:

a.     odpytywanie ustne;

b.    sprawdziany pisemne;

c.     prace domowe;

d.    projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;

e.     estetyka zeszytu przedmiotowego;

f.     ocena aktywności ucznia podczas zajęć;

g.    działalność pozalekcyjna ucznia.

3)      Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu.

4)      Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku szkolnego szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z jego przedmiotu zgodnych z ogólnymi kryteriami zawartymi w punkcie 5. Kryteria te opracowuje na piśmie zespół przedmiotowy i są one jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy (dla wszystkich oddziałów poszczególnych klas), z wyjątkiem tych uczniów, względem których orzeczono obniżenie wymagań edukacyjnych. Kryteria te tworzą przedmiotowy system oceniania dla danego przedmiotu.

5)      Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się wg skali zawartej w tabeli nr 1, stosując wymienione w niej ogólne kryteria oceniania.

6)      Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów z wyłączeniem stopni: celującego i niedostatecznego.

7)      Ocenę semestralną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych – obowiązkowych i nadobowiązkowych, za wiedzę i umiejętności, systematyczność pracy ucznia oraz za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

8)      Oceny cząstkowe zapisywane w dzienniku lekcyjnym mogą być opatrzone przez nauczyciela przedmiotu tzw. legendą czyli informacją dotyczącą zakresu materiału, którego dotyczy dana ocena. Takie zapisy mogą ułatwić wychowawcy przekazanie rodzicom informacji o postępach w nauce dziecka.

9)      Szczegółowe informacje o poszczególnych ocenach otrzymuje rodzic podczas zebrań i dni otwartych szkoły oraz może śledzić na bieżąco postępy swojego dziecka poprzez dziennik elektroniczny.

10)    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu określa formy pomocy stwarzające uczniowi szansę uzupełnienia braków. O planowanych formach pomocy zainteresowany nauczyciel na piśmie informuje wychowawcę oraz dyrektora szkoły podczas posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. Wychowawca powiadamia o powyższym ucznia i jego rodziców z początkiem nowego semestru.

Tabela nr 1. Ogólne kryteria ustalania stopni bieżących klasyfikacyjnych

Stopień

Słownie

Ogólne kryteria ustalania stopni

6

celujący

(cel)

Zakres i jakość wiadomości:

Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe; treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ

Rozumienie materiału naukowego:

Zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych

Kultura przekazywania wiadomości:

Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi

5

bardzo
dobry

(bdb)

Zakres i jakość wiadomości:

Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego (koniec roku lub semestru); wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ

Rozumienie materiału naukowego:

Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:

Poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania

Zakres i jakość wiadomości:

Opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi

4

dobry

(db)

Rozumienie materiału naukowego:

Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:

Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany

3

dostateczny

(dst)

Zakres i jakość wiadomości:

Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi

Rozumienie materiału naukowego:

Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:

Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi

2

dopuszczający

(dop)

Zakres i jakość wiadomości:

Niepełna znajomość podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione

Rozumienie materiału naukowego:

Brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:

Liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu

1

niedostateczny

(ndst)

 

Zakres i jakość wiadomości:

Rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami

Rozumienie materiału naukowego:

Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy

Kultura przekazywania wiadomości:

Bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem literacki

 

§ 85

1.   Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia 5 obszarów zachowania, które  podlegają ocenie w skali od 1-6:

1)     Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)     Frekwencja;

3)     Kultura osobista;

4)     Dbałość o własny rozwój;

5)     Praca na rzecz klasy i szkoły;

 

2.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali:

1)     wzorowe;

2)     bardzo dobre;

3)     dobre;

4)     poprawne;

5)     nieodpowiednie;

6)     naganne, z zastrzeżeniem ust. 4.

3.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

4.   Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5.    Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 86

1.      KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA

Obszary zachowania

Kryteria sukcesu

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 • Osiąganie rezultatów w nauce na miarę swoich możliwości – 1pkt.
 • Zachowanie na lekcji – 2pkt. (4 uwagi – 0 pkt., 2 uwagi – 1pkt.)
 • Zachowanie na przerwach i w stołówce podczas obiadu – 1pkt. (3 uwagi – 0 pkt.)
 • Zachowanie na uroczystościach szkolnych – 1pkt. (2 uwagi – 0 pkt.)
 • Zachowanie na wycieczkach szkolnych – 1pkt. (1 uwaga – 0 pkt.)

 

2. Frekwencja

Uczeń:

 • na 6 punktów ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione i nie ma spóźnień;
 • na 5 punktów ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione i ma maksymalnie 3 spóźnienia;
 • na 4 punkty ma maksymalnie 5 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i maksymalnie 5 spóźnień
 • na 3 punkty ma maksymalnie 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i maksymalnie 10 spóźnień
 • na 2 punkty ma maksymalnie 15 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i maksymalnie 15 spóźnień
 • na 1 punkt ma maksymalnie 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i maksymalnie 20 spóźnień
 • 0 punktów jeżeli ma więcej niż 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i więcej niż 20 godzin spóźnień

 

3. Kultura osobista

Uczeń:

 • Posiada odpowiedni strój (przykryte ramiona, plecy, brzuch), nie stosuje makijażu, nie farbuje włosów, nie maluje paznokci, zmienia obuwie, dopuszczalna dyskretna biżuteria – 1 pkt.
 • Okazuje szacunek nauczycielom i innym osobom w szkole i poza szkołą (kłania się, wykonuje prośby i polecenia nauczycieli, nie jest arogancki podczas rozmowy, dba o poprawne słownictwo, nie krzyczy na korytarzu) – 1 pkt.
 • Dba o mienie szkoły i innych osób (nie niszczy i nie zaśmieca szkolnego otoczenia ) – 1pkt.
 • Nie przesiaduje w szatni podczas lekcji i przerw – 1pkt.
 • Używa telefonu komórkowego w szkole zgodnie z regulaminem – 1 pkt.
 

 

4. Dbałość o własny rozwój

Uczeń:

 • Bierze udział w konkursach i zawodach szkolnych 1 pkt.
 • Bierze udział w konkursach i zawodach pozaszkolnych 1 pkt.
 • Ma osiągnięcia w konkursach i zawodach szkolnych 1 pkt.
 • Ma osiągnięcia w konkursach i zawodach pozaszkolnych 1 pkt.
 • bierze udział w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole lub poza szkołą - 2 pkt.

 

5. Praca na rzecz klasy i szkoły

 • Pracuje na rzecz klasy (m. in.: wypełnia obowiązki dyżurnego – 2pkt.
 • Pracuje na rzecz szkoły – 2pkt.
 • Pomaga kolego i koleżankom – sporadycznie – 1pkt., systematycznie – 2pkt.

 

 

 

 

6. Projekt edukacyjny. (dotyczy klas gimnazjalnych)

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

 • Wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków. – 6 pkt.
 • Był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością. – 5 pkt.
 • Współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania. Pozytywnie reagował na uwagi zespołu i opiekuna projektu. – 4 pkt.
 • Wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego lecz zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole. – 3 pkt.
 • Często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego. 2 pkt.
 • Nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu
  i opiekunem projektu a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu jak i opiekuna. – 1 pkt.
 
 

 

2.      Przeliczenie punktów na oceny semestralne, roczne (bez projektu):

27 – 30 pkt. – ocena wzorowa

23 – 26 pkt. – ocena bardzo dobra

18 – 22 pkt. – ocena dobra

13 – 17 pkt. – ocena poprawna

  8 – 12 pkt. – ocena nieodpowiednia

   0 – 7 pkt. – ocena naganna

3.      Przeliczenie punktów na oceny semestralne, roczne (z projektem edukacyjnym):

33 – 36 pkt. – ocena wzorowa

27 – 32 pkt. – ocena bardzo dobra

21 – 26 pkt. – ocena dobra

15 – 20 pkt. – ocena poprawna

9 – 14 pkt. – ocena nieodpowiednia

0 – 8 pkt. – ocena naganna

4.      Ocenę roczną ze sprawowania uczeń uzyskuje za punkty uzyskane w 2 semestrze w obszarach 1,2,3,5 oraz za punkty uzyskane przez cały rok w obszarze 4 (osiągnięcia w konkursach
 i zawodach sportowych).

5.      Dodatkowe elementy dla wychowawców brane pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania uczniów:

1)     Ze względu na postępujące zjawisko palenia papierosów, e-papierosów i zażywania narkotyków dopalaczy, alkoholu, leków przez uczniów ustala się, że uczeń zauważony na używaniu wyżej wymienionych środków nie może mieć oceny wyższej niż ocena poprawna; uczeń wielokrotnie dopuszczający się tych czynów nie może mieć oceny wyższej niż nieodpowiednia.

2)     Ze względu na występujące zjawisko nagminnego używania telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych przez uczniów ustala się, że uczeń fotografujący lub nagrywający innych bez ich zgody, albo udostępniający materiały obrażające innych nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawną.

3)     Uczeń, który wchodzi w konflikt z prawem, zdarzają mu się zachowania przestępcze (kradzieże, wyłudzenia, rozboje, zakłócanie spokoju publicznego), swoim zachowaniem wpływa destrukcyjnie na zaangażowanie społeczne innych kolegów otrzymuje ocenę naganną.

4)     Uczeń, który zachowuje się w sposób arogancki w stosunku do rówieśników i osób starszych, notorycznie otrzymuje uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania nie może uzyskać oceny wyższej niż ocena poprawna. (ubliża, poniża, wielokrotnie nie wykonuje poleceń, kłóci się z nauczycielami, używa nieodpowiedniego słownictwa, mówi podniesionym tonem do osób dorosłych itp.)

6.      W klasach I-III szkoły podstawowej bieżąca ocena zachowania uczniów może być ustalana w skali przewidzianej do wyższych etapów edukacyjnych, śródroczna i roczna ocena zachowania jest oceną opisową i umieszczana jest na śródrocznym (rocznym) świadectwie opisowym.

7.      Śródroczną i roczną ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy, uwzględniając wymienione wcześniej kryteria. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca zobowiązany jest do zebrania informacji o uczniu od uczących go nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych szkoły (sekretariat szkoły), innych uczniów klasy oraz dostępnych w szkole informacji od: rodziców, mieszkańców miasta i instytucji wspomagających proces wychowania, z którymi współpracuje szkoła.

8.      Rada pedagogiczna mocą uchwały może zobowiązać wychowawcę do ponownego ustalenia oceny zachowania, jeżeli nie zachował trybu przewidzianego w niniejszym systemie oceniania.

9.      Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 

§ 87

Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych.

1.   Za sprawdzian pisemny (klasówkę, pracę klasową) uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzany z całą klasą. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego.

2.  Jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianą na najdłużej 15 minut) z zakresu ostatnich 3 lekcji, stosowaną w sposób systematyczny i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki – zakończoną wystawieniem oceny. Dla kartkówek nie przewiduje się poprawiania stopnia. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać kartkówki uczniów do końca roku szkolnego.

3.  Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu powinni zostać odpytani z zakresu sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego.

4.   Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni. Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel nie powinien przeprowadzać następnego sprawdzianu pisemnego. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:

1)  uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela;

2)  rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci na terenie szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu;

3)  nauczyciel powinien udostępnić uczniom na ich prośbę sprawdzony pisemny sprawdzian do kserowania, odnotowując na zwróconym tego samego dnia oryginale pracy pisemnej, fakt przekazania kopii.

5. Klasy I-III szkoły podstawowej:

1)     Częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I-III ustala nauczyciel, dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów.

2)     Sprawdziany pisemne są zapowiadane w klasach I-III z przynajmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

3)     Poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu w kolorze czerwonym błędów i zakończone jest komentarzem nauczyciela.

6.  Klasy od IV wzwyż oraz w gimnazjum:

1)     Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

2)     Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty oddania pracy. Nauczyciel - na wniosek ucznia - ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego sprawdzianem zakresu materiału lub sprawdzić przewidziane sprawdzianem umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie ww. sprawdzianu.

3)     Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia. Uczeń może się poprawiać tylko podczas pozalekcyjnych konsultacji przedmiotowych nauczyciela. Poprawa nie może się odbywać podczas zajęć dydaktycznych nauczyciela i ucznia.

4)     Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia z tego sprawdzianu. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, uznaje się tę ocenę jako uzupełnienie wiadomości ale poprzednia niższa ocena jest odzwierciedleniem niesystematycznej pracy ucznia.

5)     Sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia - jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzanie sprawdzianu wpisuje w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 3 sprawdzianów.

6)     Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny. Sprawdziany bez przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzane.

7)     Na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego).

8)     Nie przewiduje się poprawy próbnych sprawdzianów, próbnych egzaminów, sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

7.   Nauczyciel sprawdzający  pisemną pracę ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen:

1)     bardzo dobry - 91 - 100% maks. liczby punktów,

2)     dobry - 75 - 90% maks. liczby punktów,

3)     dostateczny - 50 - 74% maks. liczby punktów,

4)     dopuszczający - 30 - 49% maks. liczby punktów,

5)     niedostateczny - 0 - 29% maks. liczby punktów.

Każdy sprawdzian powinien zawierać zadanie (polecenie) wykraczające poza podstawy programowe, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia co najmniej 91% punktów przewidzianych w sprawdzianie.

§ 88

1.     Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.

2.     Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.

3.     Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, innowacji czy eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania wyraża na piśmie dyrektor szkoły po otrzymaniu od nauczyciela szczegółowej, pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania odrębnie dla każdej klasy.

4.     Wskazane jest prowadzenie przez nauczycieli klas od IV wzwyż kart obserwacji ucznia lub klasy, umożliwiających notowanie nabytych umiejętności czy zdobytej wiedzy. Fakt prowadzenia karty obserwacji podany jest do wiadomości uczniów i ich rodziców. Karta przechowywana jest w dzienniku lekcyjnym lub innym miejscu, wskazanym przez dyrektora szkoły i może stanowić źródło informacji dla wychowawcy podczas spotkań z rodzicami uczniów.

5.     Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena).

§ 89

1.     Dokumentację postępów w nauce szkoła prowadzi w dzienniku elektronicznym.

2.     Ocena klasyfikacyjna śródroczna jest ustalana, jako średnia ważona z ocen bieżących.

3.     Ocena roczna jest średnią ważoną ze wszystkich ocen z całego roku.

4.     Średnią ważoną obliczamy według wzoru:

gdzie x oznacza średnią ważoną, w1,w2, … wn – wagi kolejnych ocen, x1, x2, … xn - kolejne oceny

5.     Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych nauczyciel kieruje się matematyczną zasadą zaokrąglania liczb. (Przykład: Jeżeli dziennik elektroniczny pokazuję średnią końcową 4,5 nauczyciel wystawia ocenę końcową bardzo dobrą, jeżeli dziennik pokazuje średnią niższą np. 4,49 nauczyciel wystawia ocenę dobrą)

6.     Dopuszcza się możliwość wystawiania oceny innej niż to wynika ze średniej, uwzględniając inne czynniki np., aktywność, zaangażowanie, dodatkowe prace, znaczne opuszczenie w nauce …)

7.     Ustala się następujące wagi ocen:

-         praca klasowa - 4,

-         sprawdzian – 3,

-         kartkówka – 2,

-         odpowiedź ustna – 2,

-         aktywność – 1

-         praca na lekcji – 1,

-         praca domowa – 1

-         dyktando – 3,

-         czytanie – 2,

-         słuchanie – 2,

-         pisanie – 2,

-         recytacja – 2,

-         mapa – 2,

-         udział w konkursie szkolnym – 3,

-         udział w konkursie pozaszkolnym – 4,

-         praca w grupach - 1

 

8.     Nauczyciel może wprowadzić inne wagi ocen nie przewidziane w systemie, jeżeli wcześniej zapoznana z tym uczniów.

9.     Ustala się:

1)     wartość "+" podczas obliczania średniej ocen jako +0,50. (Przykład 4+ jest równoważne 4,50)

2)     wartość "-" podczas obliczania średniej ocen jako -0,25. (Przykład 5- jest równoważne 4,75)

 

10.  Ocenianie wychowania fizycznego:

1)     wagi wszystkich ocen z wychowania fizycznego wynoszą 1 z wyjątkiem ocen za udział w zawodach sportowych,

2)     udział w zawodach sportowych szkolnych (w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych na terenie szkoły)  - jedna ocena celująca z wagą  1 za daną dyscyplinę sportową w semestrze,

3)     udział w zawodach sportowych pozaszkolnych - jedna ocena celująca z wagą 4 za daną dyscyplinę sportową w semestrze  (Osiągnięcia sportowe powinny być udokumentowane i przedstawione nauczycielowi wychowania fizycznego przez ucznia),

4)     w przypadku wybitnych osiągnięć ucznia, w danej dyscyplinie sportowej, nauczyciel może wystawić dodatkową ocenę celującą z wagą  4  w semestrze za reprezentowanie szkoły, miasta i kraju na zawodach sportowych,

5)     zawody pozaszkolne, SZS i inne są tak samo traktowane.

11.  Kryteria ocen z wychowania fizycznego:

1)     Ocena celująca – 6.

-         uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą,

-         osiąga sukcesy w zawodach sportowych organizowanych przez SZS,

-         reprezentuje szkołę na zawodach powiatowych, regionalnych, mazowieckich,

-         jest obecny na wszystkich zajęciach WF,( ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione),

-         pełni rolę organizatora, sędziego, widza w wybranych dyscyplinach sportowych,

-         czyni postępy w samodzielnym usprawnianiu, rozwija własne uzdolnienia o charakterze rekreacyjno-sportowym,

2)     Ocena bardzo dobra – 5.

-         uczeń całkowicie opanował materiał programowy,

-         uczestniczy w szkolnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych,

-         zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie,

-         posiada duże wiadomości z zakresu dbałości o prawidłową postawę ciała, umiejętnie je wykorzystuje w praktycznym działaniu,

-         systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną, hartuje organizm,

-         dba o higienę osobistą i zdrowie,

-         jego postawa, zaangażowanie i stosunek do przedmiotu nie budzą zastrzeżeń,

-         w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach nie posiada stroju sportowego lecz wykazuje chęć pomocy podczas prowadzonych zajęć (funkcje- sędziego, porządkowa, asekuracyjna)

3)     Ocena dobra – 4.

-         uczeń opanował materiał programowy,

-         posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela,

-         nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem,

-         wykazuje stałe i dobre postępy,

-         jego postawa i stosunek do kultury fizycznej nie budzą zastrzeżeń,

-         pięć razy w semestrze nie posiadał stroju sportowego.

4)     Ocena dostateczna – 3.

-         uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami,

-         wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym,

-         wiedzę którą posiada nie potrafi wykorzystać w praktyce,

-         nie bierze udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych,

-         ponad pięć razy w semestrze nie posiadał stroju sportowego.

5)     Ocena dopuszczająca – 2

-         uczeń nie pracuje nad swoją sprawnością fizyczną,

-         nie wykazuje postępów w zakresie umiejętności i wiadomości,

-         ma niechętny stosunek do ćwiczeń fizycznych,

-         wykazuje poważne braki w zakresie wychowania,

-         unika zajęć WF, ma zły wpływ na innych uczniów.

6)     Ocena niedostateczna – 1.

-         uczeń nie wykazuje żadnych postępów w zakresie umiejętności i wiadomości,

-         ma lekceważący stosunek do zajęć WF,

-         wykazuje brak nawyków higienicznych,

-         systematycznie jest nieprzygotowany do zajęć WF.

12.  Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru szkolnego. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne prace pisemne. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są na przedmiotach: technika, plastyka, informatyka i wychowanie fizyczne. Oceny za prace pisemne wpisywane są do dziennika w kolorze czerwonym.

§ 90

1.      Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej 2 ocen bieżących wystawionych podczas różnorod­nych form kontroli poziomu wiedzy czy umiejętności.

2.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

3.